Stwórca i Jego Duch oraz dusza żyjąca - człowiek i jego duch

Dołączył
17 Luty 2011
Posty
298
Punkty reakcji
3
[SIZE=16pt] [/SIZE]Streszczenie Żywota Człowieka który Zmienił Świat
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE] Najwyższy czas Powrócić do Pierwotnego Chrześcijaństwa [SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz czy Bóg ???
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Oto dowód, że Jezus z Nazaretu był oczekiwanym Mesjaszem:[/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w Synagodze tak, że byli [/SIZE]zdumieni i pytali: „Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?
[SIZE=14pt] [/SIZE]Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich:
[SIZE=14pt]„ Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być Prorok [/SIZE]lekceważony”[SIZE=14pt] [/SIZE] – Ew. Mateusza 13,54 – 57.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Jezus chodząc po Palestynie mówił o sobie, że jest oczekiwanym ze Starego Testamentu Mesjaszem … Otwieram Biblię Tysiąclecia i czytam :
[SIZE=14pt]A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego na Niego niczym gołąb, [/SIZE]
[SIZE=14pt]a głos z Nieba mówił:[/SIZE]
[SIZE=14pt]” Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”[/SIZE][SIZE=14pt] – Ew. Mateusza 3,16 - 17 i Ew. Marka 1,9 -11 i Ew. Łukasza 3,21- 22 i Ew. Jana 1,31 – 33. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Wszyscy czterej Ewangeliści wydarzenie to opisali podobnie !!! [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W ten oto właśnie sposób Jezus został przez Boga objawiony światu jako oczekiwany od wieków [/SIZE]Mesjasz!!!
[SIZE=14pt]Z tym właśnie [/SIZE]Mesjaszem Bóg zawarł nowe lepsze przymierze[SIZE=14pt], przymierze polegające na tym, że Bóg ustanowił Jezusa Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi którzy zamieszkują kulę ziemską , aby po swojej śmierci trafili Oni tak jak Jezus do Królestwa Niebiańskiego, wraz z duchem i ciałem.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Fundament pod Nową Religię, czyli pod Chrześcijaństwo został położony około [/SIZE]dwa tysiące lat temu.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Są to tak zwane[/SIZE][SIZE=14pt] twarde dowody na to, że Jezus był i nadal jest Mesjaszem, czyli wybrańcem Pana Boga z pośród ludzi, a oto następne twarde dowody…[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus powiedział do swoich uczniów:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wiarołomstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!
[SIZE=14pt]Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw za nim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:[/SIZE]
[SIZE=14pt]Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w Niebie… [/SIZE] [SIZE=14pt]I tak dalej…- Ew. Mateusza 6,7 – 10.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Wygląda na to, że[/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz o imieniu Jezus też się modlił do Boga, Ojca wszystkich ludzi.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Dlatego też Jezus nie mógł On być Bogiem, przecież Bóg nie modli się sam do siebie.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus zapytał ich, czyli Apostołów:[/SIZE]
[SIZE=14pt]A wy za kogo Mnie uważacie?[/SIZE]
[SIZE=14pt]Odpowiedział mu Szymon Piotr:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł:
[SIZE=14pt]Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły Ci tego ciało [/SIZE]i krew, lecz Ojciec mój, który jest w Niebie” – [SIZE=14pt]Ew. Mateusza 16,15 – 17. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem – [/SIZE][SIZE=14pt]Ew. Mateusza 16,20.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Bóg Usynowił Jezusa z Nazaretu… [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]O nieznanym [/SIZE]czasie przyjścia końca świata Jezus powiedział:
[SIZE=14pt]„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiańscy, tylko sam Bóg Ojciec” – Ew. Mateusza 24,36, także Ewangelista Marek wypowiedź tę zapisał – Ew. Marka 13,32.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Gdyby Jezus był Bogiem to by na pewno wiedział kiedy nastąpi koniec obecnego systemu rzeczy…
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W innym miejscu Ewangelii Jezus zapytał Apostołów:[/SIZE]
[SIZE=14pt]„A wy za kogo Mnie uważacie”?[/SIZE]
[SIZE=14pt]Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili – Ew. Marka 8,29 – 30.
[SIZE=14pt]Pewien młody człowiek zapytał Jezusa:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”? [/SIZE] Jezus mu rzekł:
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]„Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg – Ew. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Marka 10,17 – 18.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]W tym zdarzeniu widzimy jednoznaczną wypowiedź Jezusa, że jest tylko jeden dobry Bóg, a On Jezus jest tylko Mesjaszem, czyli Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Pewnego razu Jezus zapytał swoich uczniów: „ Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „ Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A [/SIZE]wy za kogo mnie uważacie?”
[SIZE=14pt]Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. [/SIZE]Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili – Ew. Łukasza 9,18 – 21.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W innym miejscu gdy Faryzeusze byli zebrani, [/SIZE]Jezus zadał im takie pytanie: „Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?” Odpowiedzieli Mu: „Dawida”. Wtedy rzekł do nich: „Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi:
[SIZE=14pt]Rzekł Bóg do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół [/SIZE]pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?” I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć Ew. Mat. 22,41 - 46 i Ew. Marka 12,35 – 37 i Ew. Łukasza 20,41 – 44; był to Salomon którego Żydzi, wyznawcy Starego Testamentu uważali za Mesjasza>
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Spotkanie Mesjasza !!!
[SIZE=14pt]Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy Chrystusa – Ewangelia Jana 1,40 – 41. [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Po Aramejsku tytuł Jezusa brzmi [/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz natomiast po Grecku tytuł Jezusa brzmi Chrystus zaś po Polsku jest to Zbawiciel…
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus i Samarytanka. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Rzekła do Jezusa Samarytanka:[/SIZE]
[SIZE=14pt]„Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. [/SIZE]A kiedy On przyjdzie, objawi
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]nam wszystko”.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą rozmawiam” – Ewangelia [/SIZE]Jana 4,25 – 26.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Z Ewangelii, czyli z Dobrej Nowiny dowiedzieliśmy się, że:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Ochrzczony Jezus, prorok z Nazaretu, po wyjściu z rzeki Jordan został natychmiast Usynowiony przez Pana Boga i dzięki temu uzyskał On tytuł [/SIZE]i władzę Mesjasza - [Zbawiciela] wszystkich ludzi zamieszkujących kulę ziemską.
[SIZE=14pt]Mesjasz z Nazaretu dał dobry przykład swoim wyznawcom, że też Zmartwychwstaną jeżeli będą krzewić słowo Boże oraz wypełniać je. [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]A wśród słuchających Jezusa tłumów odezwały się głosy: „ Ten prawdziwie jest Prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „ Ale - mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? [/SIZE]Czyż pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” – Ewangelia Jana 7, 40 - 42
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Ewangelista Jan tak podsumował naukę Mesjasza z Nazaretu:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]- Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem[SIZE=14pt], z Boga się narodził; [/SIZE]
[SIZE=14pt]i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, które życie od Niego otrzymał. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego[/SIZE][SIZE=14pt] przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat - Pierwszy List św. Jana Apostoła [/SIZE]5,1 – 4.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Powyższy Jan autor Pierwszego Listu jest także współautorem „Ewangelii według świętego Jana”.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Kłamstwa prawdą zwyciężaj !!!
[SIZE=14pt] [/SIZE]Jest to [SIZE=14pt]na podstawie Biblii Tysiąclecia „ Uniwersalne Chrześcijaństwo „[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE][SIZE=14pt]- Ot i wszystko, przecież Ewangelia to nie są bajki dowolnie interpretowane - [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE] Piastów 07.09.2017r. Mieczysław Dębski 11.01.2018 roku tekst poprawiono, także 08 listopada 2018 roku powyższy tekst poprawiono !!!
[SIZE=14pt] [/SIZE]Mieczysław Dębski
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
 
Dołączył
17 Luty 2011
Posty
298
Punkty reakcji
3
[SIZE=16pt] [/SIZE] Duch Święty
[SIZE=14pt]W Polsce świętuje się pogańskie święto Trzech Króli, ale nie świętuje się Święta „Zesłanie Ducha Świętego”, bez którego działalności nie byłoby Chrześcijaństwa Utworzonego przez Mesjasza z Nazaretu.[/SIZE]
[SIZE=16pt]FILIOQUE[/SIZE][SIZE=16pt] – (łac., i Syna), dodatek do Chrześcijańskiego Wyznania Wiary w Kościele zachodnim. [/SIZE]Jest to dogmat głoszący, że Duch Święty „od Ojca i Syna pochodzi”; nie akceptowany w Kościołach wschodnich. Dogmat FILIOQUE jest to tak zwane Credo Nicejskie. Przez to jedno słowo w roku 1054 doszło do schizmy kościoła wschodniego. Kościół wschodni określa pochodzenie Ducha Świętego „od Ojca przez Syna” – a Patre per Filium.
[SIZE=16pt]Duch Święty przez którego różne zrozumienie podzieliło się pierwotne chrześcijaństwo – to kim, lub czym On jest i dlaczego On nie ma swojego Święta?[/SIZE]
[SIZE=14pt]W Biblii Duch Święty występuje też pod nazwą: [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Duch Boży – Duch Prawdy – Wspomożyciel oraz [/SIZE]znajdujemy Go w Biblii pod nazwą Duch, pisany z dużej litery.
[SIZE=14pt]Dowiadujemy się też z Biblii, że Duch Święty jest nierozerwalnie związany [/SIZE]z Bogiem.
[SIZE=14pt]Duch Święty jest posłannikiem naszego Boga Ojca niebiańskiego i stanowi dla nas szczególny dar.[/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Mesjasz z Nazaretu o Duchu Świętym [/SIZE]powiedział:Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od samego początku” – Ewangelia Jana 15,26 – 27.[SIZE=14pt]Duch jak sama nazwa wskazuje jest niewidzialny, ale [/SIZE]można widzieć Jego działalność oraz odczuwać wpływ na ludzi jednocześnie w różnych
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]miejscach. Wiemy to z własnych obserwacji [/SIZE]i doświadczeń oraz z przekazów biblijnych.
[SIZE=14pt]Człowiek gdy się rodzi to otrzymuje od Boga ducha dla niego przeznaczonego – Ks. Jeremiasza 1,5. [/SIZE] Jest to zgodne ze słowami Pana Boga który powiedział w Księdze Rodzaju do istot niebiańskich: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.”
[SIZE=14pt]Słowa te mógł też wypowiedzieć Bóg sam do siebie, ponieważ nie ma Boga nad Boga.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]W Biblii słowo Bogowie = Bóg.
[SIZE=14pt]Wiemy też z Biblii, że dusza to żyjący i czujący człowiek.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Z Biblii też wiemy, że Biblię napisało około 40-tu natchnionych mężczyzn, natchnionych za sprawą Ducha Świętego.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Jednakże w Biblii słowo duch jest pisane z małej lub też dużej litery, co niejednokrotnie [/SIZE]powoduje, że czytający Biblię ma mętlik w głowie.
[SIZE=14pt]Ponieważ w wielu miejscach jest nie wiadomo, czy chodzi autorowi o Ducha Bożego, czy też może chodzi autorowi o ducha którego człowiek otrzymał od Boga w momencie narodzin.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus przed swoim odejściem do Boga Ojca pocieszał swoich uczniów mówiąc:[/SIZE]
[SIZE=14pt]„ Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił co usłyszy od Boga i objawi wam to, co ma nastąpić” – [/SIZE][SIZE=14pt]Ewangelia [/SIZE]Jana 16,13.
[SIZE=14pt]Jest to zgodne z wcześniejszymi słowami Jezusa, a było to tak:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Jezus oznajmił obecnym w Świątyni Jerozolimskiej:
[SIZE=14pt] [/SIZE]„Moja nauka nie pochodzi ode Mnie, ale od Tego, który Mnie posłał” –
[SIZE=14pt]Ewangelia Jana 7,16.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Duch Święty objawia Nam wiedzę o Bogu i o Jego Prawach, oczywiście przez natchnionych przez Boga ludzi. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Ludzi, czyli przez Proroków oraz przez Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem, wysłanych na Ziemię przez Pana Boga.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Wszyscy Oni mieli jedno zadanie. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Zadanie ich polegało na ukazaniu praw Bożych, które to prawa każdy mieszkaniec Ziemi ma obowiązek poznać oraz je [/SIZE]przestrzegać, jest to wymóg Mesjasza z Nazaretu. Nie uzyskamy zbawienia, jeśli nie poznamy tych praw i nie będziemy ich
[SIZE=14pt]stosować na co dzień.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Kiedy otrzymujemy wiedzę przez objawienie od Ducha Świętego, to czujemy jak Duch Boży przemawia w naszych myślach i w naszych sercach i czujemy w sobie płomień prawdy.[/SIZE]

[SIZE=16pt]Ponadto Duch Święty oczyszcza, czyli uświęca nas, aby przygotować nas do przebywania w obecności [/SIZE]Boga.

[SIZE=14pt]Czym jest dar Ducha Świętego? [/SIZE]
[SIZE=14pt]Dar Ducha Świętego jest przywilejem, jest to przywilej dawany ludziom, którzy pokładają swą wiarę w Bogu oraz w Mesjaszu z Nazaretu. Dary duchowe są święte, lecz nie wszyscy ludzie dostają każdy dar. [/SIZE] Jedni dostają na przykład ten dar, a drudzy dostają inny dar, aby wszyscy ludzie z tych darów korzystali.
[SIZE=14pt]Nasze dary powinny być używane dla dzieła budowania królestwa Bożego i dla wzmacniania naszej wiary w Boga.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Ten niebiański posłannik objawia ludziom wiedzę o Bogu oraz o Jego prawach. Raczej nie uzyskamy Zbawienia, jeżeli nie poznamy tych Uniwersalnych praw, aby stosować te prawa w życiu codziennym, [/SIZE]poprzez moc Ducha Świętego.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Mesjasz z Nazaretu w swojej Ewangelii, [w Dobrej Nowinie], wielokrotnie podkreślał, że każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem śmiertelnym.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Aby uniknąć grzechu przeciwko Duchowi Świętemu to należy poznać minimum [/SIZE]trzy wiersze z Ewangelii i stosować te wskazania[SIZE=14pt] w życiu codziennym:[/SIZE]

„Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga i każdy, kto miłuje Tego, który dał życie, miłuje też tego, który życie od Niego otrzymał.
[SIZE=14pt]Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Miłość względem Boga polega bowiem na przestrzeganiu Jego przykazań, [/SIZE]a przykazania Jego nie są ciężkie” [SIZE=14pt]- [/SIZE][SIZE=14pt]Pierwszy List Jana 5,1 – 3.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]- Potęgę Pana Boga można porównać tylko z potęgą Kosmosu.-[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]- 08 lutego 2012 roku powyższy tekst napisałem [/SIZE]zaś 03.04.2013 roku ten tekst uzupełniłem oraz 11.11.2018 roku powyższy tekst poprawiłem.
[SIZE=14pt] [/SIZE]Mieczysław Dębski
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]

[SIZE=16pt] [/SIZE]ZASADY WIARY
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]PRZED PRAWDĄ ZAWARTĄ W BIBLII NIE UCIEKNIESZ…
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Po [/SIZE]wygnaniu moich synów z Polski do Italii zacząłem czytać Biblię !!! Wam zaś przekazuję następującą mądrość:
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Czytajcie Biblię ze zrozumieniem i zostańcie prawdziwymi Chrześcijanami, a dowiecie się, że Mesjasz z Nazaretu to był Wielki Reformator z woli Pana Boga[/SIZE][SIZE=16pt]…[/SIZE]([SIZE=14pt]Jeżeli poznacie poniższą prawdę, to po swojej śmierci nie odważycie się Panu Bogu [/SIZE]wciskać kit, że Was oszukano.)
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Aby zrozumieć Biblię to trzeba wykreślić pierwszy i drugi rozdział [/SIZE]z Ewangelii Mateusza, ponieważ rozdziały te zostały Mu dopisane przez fałszerzy Biblii…
[SIZE=16pt]Chodzi tu o Pedofilię, której kategorycznie zakazał Mesjasz z Nazaretu, uznał On taki postępek za grzech ciężki, którego konsekwencje będą straszne.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]Trzej Ewangeliści tę kwestię w swoich Ewangeliach zapisali: Ewangelista Mateusz 18,5 - 9 i Ewangelista Marek 9,42 – 49 i Ewangelista Łukasz 17,1- 2…
[SIZE=16pt]Jest wykluczone, aby Ewangelista Mateusz napisał rozdział Pierwszy [/SIZE] i rozdział Drugi, jeśli najpierw przeczytamy wiersze od 5 do 9 w rozdziale 18-tym z Ewangelii Mateusza.
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Otwieram Ewangelię Łukasza 2,21 – 22 i czytam: [/SIZE]
[SIZE=16pt]Kiedy minęło osiem dni, chłopca obrzezano i nadano Mu imię Jezus, które wskazał anioł, jeszcze przed Jego poczęciem.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Gdy nadeszły dni ich oczyszczenia[/SIZE][SIZE=16pt] przewidziane przez Prawo Mojżesza, Maria z dzieckiem udała się do Jerozolimy, aby Je ofiarować Bogu.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Księga Kapłańska 12,3 – 4 wszystko nam wyjaśnia:[/SIZE]
[SIZE=16pt]A w ósmym dniu zostanie obrzezane ciało jego napletka.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Przez dalsze trzydzieści trzy dni pozostanie ona we krwi oczyszczenia. Nie może dotknąć niczego świętego i nie może wejść do świętego miejsca, dopóki nie dopełnią się dni jej oczyszczenia.[/SIZE]
[SIZE=16pt]W Księdze Powtórzonego Prawa 22,23 – 25 i 22,27:[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Jeśli dziewczynę będącą dziewicą, zaręczoną z mężczyzną, spotka [/SIZE]w mieście jakiś mężczyzna i będzie z nią obcował, to ich oboje wyprowadzicie do bramy tego miasta i umrą – dziewczyna dlatego, że nie krzyczała w mieście, a mężczyzna dlatego, że upokorzył żonę swojego bliźniego.
[SIZE=16pt]Tak usuniesz spośród siebie zło Izraelu.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Jeśli jednak mężczyzna spotkał zaręczoną dziewczynę na polu [/SIZE]i mężczyzna ten chwycił ją i z nią obcował, umrze sam.
[SIZE=16pt]Spotkał ją bowiem na polu. Zaręczona dziewczyna krzyczała, lecz nie było nikogo, by ją wyratować.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Bezpłodność u Izraelitów uchodziła za karę Bożą i za hańbę w oczach ludzi.[/SIZE]
[SIZE=16pt]W Ewangelii Łukasza 1,25 Elżbieta żona Zachariasza gdy stała się brzemienna to powiedziała:[/SIZE]
[SIZE=16pt]„Tak mi uczynił Bóg w tych dniach, wejrzał bowiem na mnie i zdjął ze mnie moją hańbę w oczach ludzi”.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Aby to zrozumieć i wyciągnąć prawidłowe wnioski, to należy przeczytać:[/SIZE]
[SIZE=16pt]Księgę Wyjścia 23,25 – 26:[/SIZE]
[SIZE=16pt]Będziecie oddawać cześć Panu Bogu waszemu, a On będzie błogosławił wasz chleb i waszą wodę.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]Oddalę od was wszelką chorobę. Żadna wasza kobieta nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezpłodna.
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Księga Rodzaju 30,22 – 24 poucza nas:[/SIZE]
[SIZE=16pt]W końcu Bóg zlitował się nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: „Zdjął Bóg ze mnie hańbę”! Dając mu zaś imię Józef westchnęła: „Oby Bóg dał mi jeszcze jednego syna”.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Czytając powyższe Księgi dowiedzieliśmy się, że w Izraelu kobieta bezpłodna, lub mająca tylko jedno dziecko, to była postrzegana jako przeklęta, przez Pana Boga.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Po przeczytaniu powyższego tekstu zastanawiamy się, czy Maria, matka Jezusa urodziła też inne dzieci ???[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]ABY URATOWAĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO [SIZE=14pt]przed zanikiem, to należy [/SIZE]powrócić do pierwotnego chrześcijaństwa z czasów MESJASZA, zwanego JEZUSEM z Nazaretu…
[SIZE=16pt]- Czy możliwe jest zjednoczenie się skłóconych ze sobą chrześcijan poprzez powrót do Chrześcijaństwa z Pierwszego wieku naszej Ery?[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Tak, jest to możliwe, zaś powrót do chrześcijaństwa z pierwszego wieku naszej Ery automatycznie odrzuci bajki o Świętej Trójcy oraz bajki [/SIZE]o pannie Maryi zawsze dziewicy… Przecież Bóg nakazał ludziom się rozmnażać – Księga Rodzaju 1,28.
[SIZE=16pt]Aby ludzkość zasiedlała kulę ziemską, to rodzice powinni mieć minimum troje dzieci, a nie jedno dziecko, jak to nauczają kapłani od wartości tak zwanych chrześcijańskich……. Pamiętajmy też o wielkiej tragedii wyspy Wielkanocnej, gdzie nastąpiło przeludnienie /// [/SIZE] Ludy świata poznawajcie Boga Prawdziwego!!! Niech Apostoł Pana Boga: Duch Święty - niech na zawsze będzie z Nami Wszystkimi !!!
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]W roku 966 władca Polan Mieszko I przyjął wraz z [/SIZE]ówczesną elitą Chrzest.
[SIZE=16pt]Oznaczało to, że państwo polskie dołączyło do chrześcijańskiej Europy.[/SIZE]
[SIZE=16pt]W tym miejscu należy podkreślić, że ówczesne państwa chrześcijańskie Europy były dość podobne pod względem zasad wyznawanej religii chrześcijańskiej.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Nieco później, to jest w roku 1054 papież Leon IX ogłosił dogmat, że Duch Święty pochodzi od Boga oraz od Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Dogmatowi temu sprzeciwił się patriarcha kościoła w Konstantynopolu Michał Cerulariusz, który podtrzymał ówczesną naukę chrześcijańską, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca, zaś poprzez Mesjasza [/SIZE] z Nazaretu zwanego Jezusem trafił do wielu ludów ówczesnego świata…
[SIZE=16pt] [/SIZE]Cerulariusz został za to ekskomunikowany przez papieża Leona IX.
[SIZE=16pt]Ten błędny dogmat, który jest niezgodny z Ewangelią spowodował, że wiele kościołów chrześcijańskich leżących na wschód od Rzymu odłączyło się od chrześcijańskiej nauki głoszonej przez Watykan…[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]W Ewangelii zaś jest napisane, że Mesjasz z Nazaretu powiedział:[/SIZE]
[SIZE=16pt]„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – Ew. Jana 14,26.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Mesjasz z Nazaretu: „Raz zwał Siebie Synem Człowieczym, innym zaś razem zwał Siebie Synem Bożym.” [/SIZE] Według Biblii jest On Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi – Pierwszy list do Tymoteusza 2,3 – 7…
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Nie przeszkodziło to jednak kościołowi zachodniemu z siedzibą [/SIZE] w Watykanie, aby papieża Leona IX ogłosić świętym, chociaż to papież Leon IX skłócił chrześcijaństwo swoim nieprzemyślanym dogmatem.
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Drugi dogmat, który jeszcze bardziej poróżnił kościoły chrześcijańskie został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Niepokalane Poczęcie Maryi Panny.”[/SIZE][SIZE=16pt] Ewangelia zaś nie podaje żadnych danych na temat rodziców matki Jezusa.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Trzeci dogmat, który jeszcze bardziej utwardził podziały w kościołach chrześcijańskich został ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII. Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wraz z duchem i ciałem.”[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]Dogmat ten jest nie do przyjęcia przez pozostałe kościoły chrześcijańskie,
[SIZE=16pt]ponieważ Ewangelia na ten temat milczy.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]ZASADY WIARY [SIZE=14pt]prawdziwych [/SIZE]chrześcijan !!!
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]1. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą w Boga[/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]- Wiecznego Ojca i wierzą także w Mesjasza zwanego Jezusem – który jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi oraz wierzą w Ducha Świętego: który jest Apostołem Pana Boga – poprzez którego powstał świat i ludzie…
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]2. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą, że ludzie zostaną ukarani [/SIZE]za swe własne grzechy, a nie za grzech pierworodny Adama.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]3. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą, że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]4. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Kościele Jezusa Mesjasza, tj. organizacji z apostołami, prorokami, starszymi oraz ewangelistami.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]5. [/SIZE] Chrześcijanie wierzą we wszystko, co Bóg objawił, we wszystko co teraz objawia i wierzą także , że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do Królestwa Bożego.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]6. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą, że przez zadośćuczynienie Mesjasza z Nazaretu cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
7. [SIZE=14pt] [/SIZE]Chrześcijanie to ludzie prawi którzy: przestrzegają, szanują i popierają Prawo. Chrześcijanie są posłuszni królom, prezydentom, władcom i rządom, o ile te wyżej wymienione podmioty władzy też nie łamią Prawa.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]8. [/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]Chrześcijanie wierzą w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi.
[SIZE=14pt]Wszystko co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się celem prawdziwych chrześcijan.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Prorok Izajasz to wszystko przepowiedział:[/SIZE]
[SIZE=14pt]„Oto mój sługa którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. [/SIZE]On przyniesie narodom sprawiedliwość.
[SIZE=14pt]Sprawię, że Duch mój na nim spocznie. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Tak mówi prawdziwy Bóg, który stworzył i rozpiął niebo i rozszerzył [/SIZE]ziemię wraz z jej plonami.
[SIZE=14pt]Dał ludziom[/SIZE][SIZE=14pt] na niej dech ożywczy i ducha tym którzy po niej chodzą.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Ja któremu na imię Jahwe, mówi Bóg, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. Zawrócą, bardzo się zawstydzą Ci, którzy pokładają ufność w rzeźbionych wizerunkach, którzy mówią do odlanych posągów”:
[SIZE=14pt]„Jesteście naszymi bogami” – Księga Izajasza 42,1 i 5 i 8 i 17...[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]------- powyższy tekst uzupełniono o Proroctwa Izajasza -------
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Prorok Izajasz urodził się około 765 roku przed Chrystusem.[/SIZE]
[SIZE=14pt]- Był On Prorokiem i teologiem jedynego, prawdziwego, najświętszego Boga - Jahwe… [/SIZE]
[SIZE=14pt]Był On i jest obecnie [/SIZE]przeświadczony o Bożej świętości i sprawiedliwości, albowiem tacy wielcy Prorocy jak On weszli i nadal wchodzą do Królestwa Boga.

[SIZE=14pt] [/SIZE]

[SIZE=14pt]------------------------------------------------------------------------------------------------------[/SIZE]
[SIZE=14pt]Czy Bóg jest Pedofilem???[/SIZE]
[SIZE=14pt]Żadną miarą !!![/SIZE]
[SIZE=14pt]13-nastoletnią Żydówkę o imieniu Miriam przed ukamienowaniem jej u bram miasta, [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]za to, że zaszła w ciążę z [/SIZE]niewiadomym mężczyzną, to uratował Ją przed tą
[SIZE=14pt]haniebną śmiercią Jej wujek Zachariasz – był to Faryzejski Kapłan. [/SIZE]Przeczytaj Ewangelię Łukasza rozdział Pierwszy i rozdział Drugi, a dowiesz się, że
[SIZE=14pt]Maria zaszła w ciążę przed zamieszkaniem ze swoim poślubionym mężem Józefem. Jednak nie mogła Ona zamieszkać ze swoim poślubionym mężem ponieważ nie skończyła jeszcze 15-tu lat.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Marię i Józefa zaślubili ze sobą Ich rodzice, taki był obyczaj w Izraelu około [/SIZE] 2 tysiące lat temu, że niepełnoletnim dzieciom udzielano ślubu , za zgodą ich rodziców.
[SIZE=14pt]Ślub był ważny, lecz panna młoda dopiero po skończeniu 15-tu lat mogła zamieszkać ze swoim poślubionym mężem.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W Ewangelii Łukasza rozdział Pierwszy, a w wierszu 36 anioł powiedział do Maryi: [/SIZE]„A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna” – była to żona Zachariasza…….
[SIZE=14pt]Zachariasz zaś był kapłanem w ósmym oddziale Abiasza i na zmianę z innymi oddziałami kapłanów oddział ten pełnił służbę w Świątyni Jerozolimskiej – Ew. Łukasza rozdział Pierwszy. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Warto wiedzieć, że młode Żydówki mogły zamieszkać ze swoimi poślubionymi mężami dopiero po skończeniu 15-nastu lat, bo tak nakazywało Prawo (Zakon) – Prawo ustanowione przez Mojżesza.[/SIZE]
[SIZE=14pt]W czasach Jezusa, to rodzice poślubiali ze sobą kilkuletnie dzieci i w ich imieniu zawierali pełnoprawne [/SIZE]małżeństwa.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]- Okazuje się, że warto czytać Biblię aby poznać prawdę –[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Mieczysław Dębski 2014 rok prześlij dalej !!!

[SIZE=14pt]Polacy !!![/SIZE]
[SIZE=14pt]Nie zbudujemy Normalnego Państwa Polskiego bez powrotu do Prawdziwego Chrześcijaństwa … Powyższy tekst poprawiono 11.11.2016 roku . [/SIZE] Także poprawiono tekst 11.11.2018 roku. Mieczysław Dębski
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz z Nazaretu budował Uniwersalne Chrześcijaństwo
[SIZE=14pt] [/SIZE] A co Mu wyszło, osądźcie Sami ???
Mieczysław Dębski
 
Dołączył
17 Luty 2011
Posty
298
Punkty reakcji
3
Tekst poniższy poprawiłem ....
.

[SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz czy Bóg ???
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]Streszczenie Żywota Człowieka który Zmienił Świat
[SIZE=14pt] [/SIZE] Najwyższy czas Powrócić do Pierwotnego Chrześcijaństwa [SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Oto dowód, że Jezus z Nazaretu był oczekiwanym Mesjaszem:[/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w Synagodze tak, że byli [/SIZE]zdumieni i pytali: „Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda?
[SIZE=14pt] [/SIZE]Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc ma to wszystko?” I powątpiewali o Nim. A Jezus rzekł do nich:
[SIZE=14pt]„ Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być Prorok [/SIZE]lekceważony”[SIZE=14pt] [/SIZE] – Ew. Mateusza 13,54 – 57.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Jezus chodząc po Palestynie mówił o sobie, że jest oczekiwanym ze Starego Testamentu Mesjaszem … Otwieram Biblię Tysiąclecia i czytam :
[SIZE=14pt]A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego na Niego niczym gołąb, [/SIZE]
[SIZE=14pt]a głos z Nieba mówił:[/SIZE]
[SIZE=14pt]” Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”[/SIZE][SIZE=14pt] – Ew. Mateusza 3,16 - 17 i Ew. Marka 1,9 -11 i Ew. Łukasza 3,21- 22 i Ew. Jana 1,31 – 33. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Wszyscy czterej Ewangeliści wydarzenie to opisali podobnie !!! [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W ten oto właśnie sposób Jezus został przez Boga objawiony światu jako oczekiwany od wieków [/SIZE]Mesjasz!!!
[SIZE=14pt]Z tym właśnie [/SIZE]Mesjaszem Bóg zawarł nowe lepsze przymierze,[SIZE=14pt] przymierze polegające na tym, że Bóg ustanowił Jezusa Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi którzy zamieszkują kulę ziemską , aby po swojej śmierci trafili Oni tak jak Jezus do Królestwa Niebiańskiego, wraz z duchem i ciałem.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Fundament pod Nową Religię, czyli pod Chrześcijaństwo został położony około [/SIZE]dwa tysiące lat temu.
[SIZE=14pt]Jezus powiedział do swoich uczniów:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wiarołomstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich!
[SIZE=14pt]Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw za nim Go poprosicie. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Są to tak zwane twarde dowody na to, że Jezus był i nadal jest Mesjaszem, czyli wybrańcem Pana Boga z pośród ludzi. A oto następne twarde dowody…[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus powiedział do swoich uczniów:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]„Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak Poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wiarołomstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich![/SIZE]
[SIZE=14pt]Wy zatem tak się módlcie:[/SIZE]
[SIZE=14pt]Ojcze nasz, który jesteś w Niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w Niebie… [/SIZE] [SIZE=14pt]I tak dalej…- Ew. Mateusza 6,7 – 10.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Wygląda na to, że[/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz o imieniu Jezus też się modlił do Pana Boga, Ojca wszystkich ludzi.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Dlatego też Jezus nie mógł On być Bogiem, przecież Bóg nie jest próżny i nie [/SIZE]modli się sam do siebie. Jezus zapytał ich, czyli Apostołów:
[SIZE=14pt]A wy za kogo Mnie uważacie?[/SIZE]
[SIZE=14pt]Odpowiedział mu Szymon Piotr:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł:
[SIZE=14pt]Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły Ci tego ciało [/SIZE]i krew, lecz Ojciec mój, który jest w Niebie” – [SIZE=14pt]Ew. Mateusza 16,15 – 17. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem – [/SIZE][SIZE=14pt]Ew. Mateusza 16,20.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Bóg Usynowił Jezusa z Nazaretu… [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]O nieznanym [/SIZE]czasie przyjścia końca świata Jezus powiedział:
[SIZE=14pt]„Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiańscy, tylko sam Bóg Ojciec” – Ew. Mateusza 24,36, także Ewangelista Marek wypowiedź tę zapisał – Ew. Marka 13,32.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Gdyby Jezus był Bogiem to by na pewno wiedział kiedy nastąpi koniec obecnego systemu rzeczy…
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W innym miejscu Ewangelii Jezus zapytał Apostołów: „ A wy za kogo Mnie uważacie” ? Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjasz”. [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili – Ew. Marka 8,29 – 30.
[SIZE=14pt]Pewien młody człowiek zapytał Jezusa:[/SIZE]
[SIZE=14pt]„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”? [/SIZE] Jezus mu rzekł:
[SIZE=14pt]„Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg – Ew. [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Marka 10,17 – 18.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Ta wypowiedź Mesjasza świadczy o tym, że jest tylko jeden dobry Bóg, a On Jezus jest tylko Mesjaszem, czyli Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi.
[SIZE=14pt]Pierwszy List do Tymoteusza 1 – 7.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Pewnego razu Jezus zapytał swoich uczniów: „ Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „ Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A [/SIZE]wy za kogo mnie uważacie?”
[SIZE=14pt]Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. [/SIZE]Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili – Ew. Łukasza 9,18 – 21.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W innym miejscu gdy Faryzeusze byli zebrani, [/SIZE]Jezus zadał im takie pytanie: „Co sądzicie o Mesjaszu? Czyim jest synem?” Odpowiedzieli Mu: „Dawida”. Wtedy rzekł do nich: „Jakżeż więc Dawid natchniony przez Ducha może nazywać Go Panem, gdy mówi:
[SIZE=14pt]Rzekł Bóg do Pana mego: Siądź po prawicy mojej, aż położę Twoich nieprzyjaciół [/SIZE]pod stopy Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa Go Panem, to jak może być [tylko] jego synem?” I żaden z nich nie mógł Mu odpowiedzieć Ew. Mat. 22,41 - 46 i Ew. Marka 12,35 – 37 i Ew. Łukasza 20,41 – 44; był to Salomon którego Żydzi, wyznawcy Starego Testamentu uważali za Mesjasza>
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Spotkanie Mesjasza !!!
[SIZE=14pt]Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy Chrystusa – Ewangelia Jana 1,40 – 41. [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Po Aramejsku tytuł Jezusa brzmi [/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz natomiast po Grecku tytuł Jezusa brzmi Chrystus zaś po Polsku jest to Zbawiciel…
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus i Samarytanka. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Rzekła do Jezusa Samarytanka:[/SIZE]
[SIZE=14pt]„Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. [/SIZE]A kiedy On przyjdzie, objawi
[SIZE=14pt]nam wszystko”.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Powiedział do niej Jezus: „Jestem nim Ja, który z tobą rozmawiam” – [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Ewangelia [/SIZE]Jana 4,25 – 26.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Z Ewangelii, czyli z Dobrej Nowiny dowiedzieliśmy się, że:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Ochrzczony Jezus, Prorok z Nazaretu, po wyjściu z rzeki Jordan został [/SIZE]
[SIZE=14pt]natychmiast Usynowiony przez Pana Boga i dzięki temu uzyskał On tytuł [/SIZE] i władzę Mesjasza - [Zbawiciela] wszystkich ludzi zamieszkujących kulę ziemską.
[SIZE=14pt]Mesjasz z Nazaretu dał dobry przykład swoim wyznawcom, że też Zmartwychwstaną jeżeli będą krzewić słowo Boże oraz wypełniać je. [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]A wśród słuchających Jezusa tłumów odezwały się głosy: „ Ten prawdziwie jest Prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. „ Ale - mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? [/SIZE]Czyż pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” – Ewangelia Jana 7, 40 – 42.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Ewangelista Jan tak podsumował naukę Mesjasza z Nazaretu:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]- Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem[SIZE=14pt], z Boga się narodził; [/SIZE]
[SIZE=14pt]i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, które życie od Niego otrzymał. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania, albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego[/SIZE][SIZE=14pt] przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat - Pierwszy List św. Jana Apostoła [/SIZE]5,1 – 4.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Powyższy Jan autor Pierwszego Listu jest także współautorem „Ewangelii według świętego Jana”.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Kłamstwa prawdą zwyciężaj !!!
[SIZE=14pt] [/SIZE]Tak wygląda [SIZE=14pt]na podstawie Biblii Tysiąclecia „ Uniwersalne Chrześcijaństwo „[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE][SIZE=14pt]- Ot i wszystko, przecież Ewangelia to nie są bajki dowolnie interpretowane - [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE] Piastów 07.09.2017 roku ten tekst napisałem - 30.01.2019roku powyższy tekst poprawiłem. Mieczysław Dębski
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]


Tekst poniższy poprawiłem


[SIZE=16pt] [/SIZE] Duch Święty
[SIZE=14pt]W Polsce[/SIZE][SIZE=14pt] świętuje się pogańskie święto [/SIZE]Trzech Króli, ale nie świętuje się święta „Zesłania Ducha Świętego”, bez którego działalności nie byłoby Chrześcijaństwa Utworzonego przez Mesjasza z Nazaretu.
[SIZE=14pt]FILIOQUE – [/SIZE][SIZE=14pt](łac.,i Syna), dodatek do Chrześcijańskiego Wyznanie Wiary w Kościele zachodnim. Jest to dogmat głoszący, że Duch Święty „od Ojca i Syna pochodzi”; nie akceptowany w Kościołach wschodnich.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Dogmat FILIOQUE jest to tak zwane Credo Nicejskie.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Przez to jedno słowo w roku 1054 doszło do schizmy kościoła wschodniego. Kościół wschodni określa pochodzenie Ducha Świętego „od Ojca przez Syna” – a Patre per Filium.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Duch Święty przez którego różne zrozumienie podzieliło się pierwotne chrześcijaństwo – to kim, lub czym On jest i dlaczego On nie ma swojego Święta?[/SIZE]
[SIZE=14pt]W Biblii Duch Święty występuje też pod nazwą: [/SIZE]
[SIZE=14pt]Duch Boży – Duch Prawdy – Wspomożyciel oraz [/SIZE]znajdujemy Go w Biblii pod nazwą Duch, pisany z dużej litery.
[SIZE=14pt]Dowiadujemy się też z Biblii, że Duch Święty jest nierozerwalnie związany [/SIZE] z Bogiem.
[SIZE=14pt]Duch Święty jest posłannikiem naszego Boga Ojca niebiańskiego i stanowi dla nas szczególny dar.[/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Mesjasz z Nazaretu o Duchu Świętym [/SIZE]powiedział:Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od samego początku” – Ewangelia Jana 15,26 – 27.[SIZE=14pt]Duch jak sama nazwa wskazuje jest niewidzialny, ale [/SIZE]można widzieć Jego działalność oraz odczuwać wpływ na ludzi jednocześnie w różnych miejscach. Wiemy to z własnych obserwacji i doświadczeń oraz z przekazów biblijnych.
[SIZE=14pt]Człowiek gdy się rodzi to otrzymuje od Boga ducha dla niego przeznaczonego – Ks. Jeremiasza 1,5. [/SIZE] Jest to zgodne ze słowami Pana Boga który powiedział w Księdze Rodzaju do istot niebiańskich: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz i na Nasze podobieństwo.”
[SIZE=14pt]Słowa te mógł też wypowiedzieć Bóg sam do siebie, ponieważ nie ma Boga nad Boga.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]W Biblii słowo Bogowie = Bóg.
[SIZE=14pt]Wiemy też z Biblii, że dusza to żyjący i czujący człowiek.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Z Biblii też wiemy, że Biblię napisało około 40-tu natchnionych mężczyzn, natchnionych za sprawą Ducha Świętego.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Jednakże w Biblii słowo duch jest pisane z małej lub też dużej litery, co niejednokrotnie [/SIZE]powoduje, że czytający Biblię ma mętlik w głowie.
[SIZE=14pt]Ponieważ w wielu miejscach jest nie wiadomo, czy chodzi autorowi o Ducha Bożego, czy też może chodzi autorowi o ducha którego człowiek otrzymał od Boga w momencie narodzin.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Jezus przed swoim odejściem do Boga Ojca pocieszał swoich uczniów mówiąc:[/SIZE]
[SIZE=14pt]„ Kiedy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Nie będzie bowiem mówił od siebie, ale będzie mówił co usłyszy od Boga i objawi wam to, co ma nastąpić” – [/SIZE][SIZE=14pt]Ewangelia [/SIZE]Jana 16,13.
[SIZE=14pt]Jest to zgodne z wcześniejszymi słowami Jezusa, a było to tak:[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Jezus oznajmił obecnym w Świątyni Jerozolimskiej:
[SIZE=14pt] [/SIZE]„Moja nauka nie pochodzi ode Mnie, ale od Tego, który Mnie posłał” –
[SIZE=14pt]Ewangelia Jana 7,16.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Duch Święty objawia Nam wiedzę o Bogu i o Jego Prawach, oczywiście przez natchnionych przez Boga ludzi. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Ludzi, czyli przez Proroków oraz przez Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem, wysłanych na Ziemię przez Pana Boga.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Wszyscy Oni mieli jedno zadanie. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Zadanie ich polegało na ukazaniu praw Bożych, które to prawa każdy mieszkaniec Ziemi ma obowiązek poznać oraz je [/SIZE]przestrzegać, jest to wymóg Mesjasza z Nazaretu. Nie uzyskamy zbawienia, jeśli nie poznamy tych praw i nie będziemy ich
[SIZE=14pt]stosować na co dzień.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Kiedy otrzymujemy wiedzę przez objawienie od Ducha Świętego, to czujemy jak Duch Boży przemawia w naszych myślach i w naszych sercach i czujemy w sobie płomień prawdy.

[SIZE=16pt]Ponadto Duch Święty oczyszcza, czyli uświęca nas, aby przygotować nas do przebywania w obecności [/SIZE]Boga.

[SIZE=14pt]Czym jest dar Ducha Świętego? [/SIZE]
[SIZE=14pt]Dar Ducha Świętego jest przywilejem, jest to przywilej dawany ludziom, którzy pokładają swą wiarę w Bogu oraz w Mesjaszu z Nazaretu. Dary duchowe są święte, lecz nie wszyscy ludzie dostają każdy dar. [/SIZE] Jedni dostają na przykład ten dar, a drudzy dostają inny dar, aby wszyscy ludzie z tych darów korzystali.
[SIZE=14pt]Nasze dary powinny być używane dla dzieła budowania królestwa Bożego i dla wzmacniania naszej wiary w Boga.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Apostoł Pana Boga - Duch Święty - [/SIZE][SIZE=14pt]jest Niebiańskim Posłannikiem który [/SIZE]objawia ludziom wiedzę o Bogu oraz o Jego prawach.
[SIZE=14pt]Raczej nie uzyskamy Zbawienia, jeżeli nie poznamy tych Uniwersalnych praw, [/SIZE]
[SIZE=14pt]aby stosować te prawa w życiu codziennym, [/SIZE]poprzez moc Ducha Świętego.
[SIZE=14pt]Mesjasz z Nazaretu w swojej Ewangelii, [w Dobrej Nowinie], wielokrotnie podkreślał, że każdy grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest grzechem śmiertelnym – Ew. Mateusza 12,31 – 33; [/SIZE] Ew. Marka 3,28 – 29; Ew. Łukasza 12,10…
[SIZE=14pt]Aby uniknąć grzechów przeciwko Duchowi Świętemu to należy poznać minimum [/SIZE]trzy wiersze z Ewangelii i stosować te wskazania[SIZE=14pt] w życiu codziennym.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Oto te wiersze:[/SIZE]
„Każdy kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, narodził się z Boga i każdy, kto miłuje Tego, który dał życie, miłuje też tego, który życie od Niego otrzymał.
[SIZE=14pt]Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniamy Jego przykazania.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Miłość względem Boga polega bowiem na przestrzeganiu Jego przykazań, [/SIZE] a przykazania Jego nie są ciężkie” [SIZE=14pt]- [/SIZE][SIZE=14pt]Pierwszy List Jana 5,1 – 3.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Musimy też pamiętać o Dekalogu – Dziesięciu Przykazań, które to Przykazania [/SIZE]Mojżesz otrzymał od Boga Ojca Wszystkich Ludzi, poprzez Ducha świętego…
[SIZE=14pt]Z Biblii wynika, że Duch Święty był i nadal jest Apostołem w służbie u Pana Boga – [/SIZE][SIZE=14pt]Dzieje Apostolskie 2,1 – 4.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Duch Święty jest jak wiatr, który wieje gdzie chce i słyszysz Jego szum, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd odchodzi…[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE] XXI wiek, to wiek Odrodzenia się Chrześcijaństwa…
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE] - Potęgę Pana Boga można porównać tylko z potęgą Kosmosu.-[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]- 08 lutego 2012 roku powyższy tekst napisałem [/SIZE]zaś 30.01.2019 roku powyższy tekst poprawiłem.
[SIZE=14pt] [/SIZE]Mieczysław Dębski
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]


Tekst poniższy poprawiłem .....


[SIZE=16pt] [/SIZE]ZASADY WIARY
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]PRZED PRAWDĄ ZAWARTĄ W BIBLII NIE UCIEKNIESZ…
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Po [/SIZE]wygnaniu moich synów z Polski do Italii zacząłem czytać Biblię !!! Wam zaś przekazuję następującą mądrość:
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Czytajcie Biblię ze zrozumieniem i zostańcie prawdziwymi Chrześcijanami, a dowiecie się, że Mesjasz z Nazaretu to był Wielki Reformator z woli Pana Boga[/SIZE][SIZE=16pt]…[/SIZE]([SIZE=14pt]Jeżeli poznacie poniższą prawdę, to po swojej śmierci nie odważycie się Panu Bogu [/SIZE]wciskać kit, że Was oszukano.)
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Aby zrozumieć Biblię to trzeba wykreślić pierwszy i drugi rozdział [/SIZE]z Ewangelii Mateusza, ponieważ rozdziały te zostały Mu dopisane przez fałszerzy Biblii…
[SIZE=16pt]Chodzi tu o Pedofilię, której kategorycznie zakazał Mesjasz z Nazaretu, uznał On taki postępek za grzech ciężki, którego konsekwencje będą straszne.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]Trzej Ewangeliści tę kwestię w swoich Ewangeliach zapisali: Ewangelista Mateusz 18,5 - 9 i Ewangelista Marek 9,42 – 49 i Ewangelista Łukasz 17,1- 2…
[SIZE=16pt]Jest wykluczone, aby Ewangelista Mateusz napisał rozdział Pierwszy [/SIZE] i rozdział Drugi, jeśli najpierw przeczytamy wiersze od 5 do 9 w rozdziale 18-tym z Ewangelii Mateusza.
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Otwieram Ewangelię Łukasza 2,21 – 22 i czytam: [/SIZE]
[SIZE=16pt]Kiedy minęło osiem dni, chłopca obrzezano i nadano Mu imię Jezus, które wskazał anioł, jeszcze przed Jego poczęciem.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Gdy nadeszły dni ich oczyszczenia[/SIZE][SIZE=16pt] przewidziane przez Prawo Mojżesza, Maria z dzieckiem udała się do Jerozolimy, aby Je ofiarować Bogu.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Księga Kapłańska 12,3 – 4 wszystko nam wyjaśnia:[/SIZE]
[SIZE=16pt]A w ósmym dniu zostanie obrzezane ciało jego napletka.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Przez dalsze trzydzieści trzy dni pozostanie ona we krwi oczyszczenia. Nie może dotknąć niczego świętego i nie może wejść do świętego miejsca, dopóki nie dopełnią się dni jej oczyszczenia.[/SIZE]
[SIZE=16pt]W Księdze Powtórzonego Prawa 22,23 – 25 i 22,27:[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Jeśli dziewczynę będącą dziewicą, zaręczoną z mężczyzną, spotka [/SIZE]w mieście jakiś mężczyzna i będzie z nią obcował, to ich oboje wyprowadzicie do bramy tego miasta i umrą – dziewczyna dlatego, że nie krzyczała w mieście, a mężczyzna dlatego, że upokorzył żonę swojego bliźniego.
[SIZE=16pt]Tak usuniesz spośród siebie zło Izraelu.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Jeśli jednak mężczyzna spotkał zaręczoną dziewczynę na polu [/SIZE]i mężczyzna ten chwycił ją i z nią obcował, umrze sam.
[SIZE=16pt]Spotkał ją bowiem na polu. Zaręczona dziewczyna krzyczała, lecz nie było nikogo, by ją wyratować.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Bezpłodność u Izraelitów uchodziła za karę Bożą i za hańbę w oczach ludzi.[/SIZE]
[SIZE=16pt]W Ewangelii Łukasza 1,25 Elżbieta żona Zachariasza gdy stała się brzemienna to powiedziała:[/SIZE]
[SIZE=16pt]„Tak mi uczynił Bóg w tych dniach, wejrzał bowiem na mnie i zdjął ze mnie moją hańbę w oczach ludzi”.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Aby to zrozumieć i wyciągnąć prawidłowe wnioski, to należy przeczytać:[/SIZE]
[SIZE=16pt]Księgę Wyjścia 23,25 – 26:[/SIZE]
[SIZE=16pt]Będziecie oddawać cześć Panu Bogu waszemu, a On będzie błogosławił wasz chleb i waszą wodę.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]Oddalę od was wszelką chorobę. Żadna wasza kobieta nie będzie miała przedwczesnego porodu i żadna nie będzie bezpłodna.
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Księga Rodzaju 30,22 – 24 poucza nas:[/SIZE]
[SIZE=16pt]W końcu Bóg zlitował się nad Rachelą; wysłuchał ją Bóg i otworzył jej łono.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Gdy więc poczęła i urodziła syna, rzekła: „Zdjął Bóg ze mnie hańbę”! Dając mu zaś imię Józef westchnęła: „Oby Bóg dał mi jeszcze jednego syna”.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Czytając powyższe Księgi dowiedzieliśmy się, że w Izraelu kobieta bezpłodna, lub mająca tylko jedno dziecko, to była postrzegana jako przeklęta, przez Pana Boga.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Po przeczytaniu powyższego tekstu zastanawiamy się, czy Maria, matka Jezusa urodziła też inne dzieci ???[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]ABY URATOWAĆ CHRZEŚCIJAŃSTWO [SIZE=14pt]przed zanikiem, to należy [/SIZE]powrócić do pierwotnego chrześcijaństwa z czasów MESJASZA, zwanego JEZUSEM z Nazaretu…
[SIZE=16pt]- Czy możliwe jest zjednoczenie się skłóconych ze sobą chrześcijan poprzez powrót do Chrześcijaństwa z Pierwszego wieku naszej Ery?[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Tak, jest to możliwe, zaś powrót do chrześcijaństwa z pierwszego wieku naszej Ery automatycznie odrzuci bajki o Świętej Trójcy oraz bajki [/SIZE]o pannie Maryi zawsze dziewicy… Przecież Bóg nakazał ludziom się rozmnażać – Księga Rodzaju 1,28 – 29.
[SIZE=16pt]Aby ludzkość zasiedlała kulę ziemską to rodzice powinni mieć minimum troje dzieci, a nie jedno dziecko, jak to nauczają kapłani od wartości tak zwanych chrześcijańskich……. Pamiętajmy też o wielkiej tragedii wyspy Wielkanocnej, gdzie nastąpiło przeludnienie /// [/SIZE] Ludy świata poznawajcie Boga Prawdziwego!!! Niech Apostoł w służbie Pana Boga: Duch Święty - niech na zawsze będzie z Nami Wszystkimi !!!
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]W roku 966 władca Polan Mieszko I przyjął wraz z [/SIZE]ówczesną elitą Chrzest.
[SIZE=16pt]Oznaczało to, że państwo polskie dołączyło do chrześcijańskiej Europy.[/SIZE]
[SIZE=16pt]W tym miejscu należy podkreślić, że ówczesne państwa chrześcijańskie Europy były dość podobne pod względem zasad wyznawanej religii chrześcijańskiej.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Nieco później, to jest w roku 1054 papież Leon IX ogłosił dogmat, że Duch Święty pochodzi od Boga oraz od Mesjasza z Nazaretu zwanego Jezusem.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Dogmatowi temu sprzeciwił się patriarcha kościoła w Konstantynopolu Michał Cerulariusz, który podtrzymał ówczesną naukę chrześcijańską, że Duch Święty pochodzi tylko od Boga Ojca, zaś poprzez Mesjasza [/SIZE] z Nazaretu zwanego Jezusem trafił do wielu ludów ówczesnego świata…
[SIZE=16pt] [/SIZE]Cerulariusz został za to ekskomunikowany przez papieża Leona IX.
[SIZE=16pt]Ten błędny dogmat, który jest niezgodny z Ewangelią spowodował, że wiele kościołów chrześcijańskich leżących na wschód od Rzymu odłączyło się od chrześcijańskiej nauki głoszonej przez Watykan…[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]W Ewangelii zaś jest napisane, że Mesjasz z Nazaretu powiedział:[/SIZE]
[SIZE=16pt]„A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – Ew. Jana 14,26.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Mesjasz z Nazaretu: „Raz zwał Siebie Synem Człowieczym, innym zaś razem zwał Siebie Synem Bożym.” [/SIZE] Według Biblii jest On Pośrednikiem między Bogiem, a ludźmi – Pierwszy list do Tymoteusza 2,1 – 7.
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Nie przeszkodziło to jednak kościołowi zachodniemu z siedzibą [/SIZE]w Watykanie, aby papieża Leona IX ogłosić świętym, chociaż to papież Leon IX skłócił chrześcijaństwo swoim nieprzemyślanym dogmatem.
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Drugi dogmat, który jeszcze bardziej poróżnił kościoły chrześcijańskie został ogłoszony 8 grudnia 1854 roku przez papieża Piusa IX.[/SIZE]
[SIZE=16pt]Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Niepokalane Poczęcie Maryi Panny.”[/SIZE][SIZE=16pt] Ewangelia zaś nie podaje żadnych danych na temat rodziców matki Jezusa.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt]Trzeci dogmat, który jeszcze bardziej utwardził podziały w kościołach chrześcijańskich został ogłoszony w roku 1950 przez papieża Piusa XII. Dogmat ten nakazuje wierzyć w „Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, wraz z duchem i ciałem.”[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]Dogmat ten jest nie do przyjęcia przez pozostałe kościoły chrześcijańskie,
[SIZE=16pt]ponieważ Ewangelia na ten temat milczy.[/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]
[SIZE=16pt] [/SIZE]ZASADY WIARY [SIZE=14pt]prawdziwych [/SIZE]chrześcijan !!!
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]1. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą w Boga[/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]- Wiecznego Ojca i wierzą także w Mesjasza zwanego Jezusem – który jest Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi oraz wierzą w Ducha Świętego: który jest Apostołem w służbie u Pana Boga – poprzez którego powstał świat i ludzie…
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]2. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą, że ludzie zostaną ukarani [/SIZE]za swe własne grzechy, a nie za grzech pierworodny Adama.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]3. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą, że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]4. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Kościele Jezusa Mesjasza, tj. organizacji z apostołami, prorokami, starszymi oraz ewangelistami.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]5. [/SIZE] Chrześcijanie wierzą we wszystko, co Bóg objawił, we wszystko co teraz objawia i wierzą także , że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do Królestwa Bożego.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]6. [/SIZE][SIZE=14pt]Chrześcijanie wierzą, że przez zadośćuczynienie Mesjasza z Nazaretu cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
7. [SIZE=14pt] [/SIZE]Chrześcijanie to ludzie prawi którzy: przestrzegają, szanują i popierają Prawo. Chrześcijanie są posłuszni królom, prezydentom, władcom i rządom, o ile te wyżej wymienione podmioty władzy też nie łamią Prawa.
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]8. [/SIZE][SIZE=14pt] [/SIZE]Chrześcijanie wierzą w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi.
[SIZE=14pt]Wszystko co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się celem prawdziwych chrześcijan.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Prorok Izajasz natchniony przez Boga przepowiedział, że w Izraelu pojawi się Mesjasz którego Bóg Usynowi.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Oto słowa Boga na temat Mesjasza który się pojawił w Izraelu: [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]„Oto mój sługa którego podtrzymuję. Wybrany mój, w którym mam upodobanie. [/SIZE]On przyniesie narodom sprawiedliwość.
[SIZE=14pt]Sprawię, że Duch mój na nim spocznie. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Tak mówi prawdziwy Bóg, który stworzył i rozpiął niebo i rozszerzył [/SIZE]ziemię wraz z jej plonami.
[SIZE=14pt]Dał ludziom[/SIZE][SIZE=14pt] na niej dech ożywczy i ducha tym którzy po niej chodzą.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Ja któremu na imię Jahwe, mówi Bóg, chwały mojej nie odstąpię innemu, ani czci mojej bożkom. Zawrócą, bardzo się zawstydzą Ci, którzy pokładają ufność w rzeźbionych wizerunkach, którzy mówią do odlanych posągów”:
[SIZE=14pt]„Jesteście naszymi bogami” – Księga Izajasza 42,1 i 5 i 8 i 17...[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]------- powyższy tekst uzupełniono o Proroctwa Izajasza -------
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Prorok Izajasz urodził się około 765 roku przed Chrystusem.[/SIZE]
[SIZE=14pt]- Był On Prorokiem i teologiem jedynego, prawdziwego, najświętszego Boga Jahwe - [/SIZE]
[SIZE=14pt]Był On i jest obecnie [/SIZE]przeświadczony o Bożej świętości i sprawiedliwości, albowiem tacy wielcy Prorocy jak On weszli i nadal wchodzą do Królestwa Boga.
[SIZE=14pt]------------------------------------------------------------------------------------------------------[/SIZE]
[SIZE=14pt]Czy Bóg jest Pedofilem???[/SIZE]
[SIZE=14pt]Żadną miarą !!![/SIZE]
[SIZE=14pt]13-nastoletnią Żydówkę o imieniu Miriam przed ukamienowaniem jej u bram miasta, [/SIZE]
[SIZE=14pt]za to, że zaszła w ciążę z [/SIZE]niewiadomym mężczyzną, to uratował Ją przed tą
[SIZE=14pt]haniebną śmiercią Jej wujek Zachariasz – był to Faryzejski Kapłan. [/SIZE]Przeczytaj Ewangelię Łukasza rozdział Pierwszy i rozdział Drugi, a dowiesz się, że
[SIZE=14pt]Maria zaszła w ciążę przed zamieszkaniem ze swoim poślubionym mężem Józefem. Jednak nie mogła Ona zamieszkać ze swoim poślubionym mężem ponieważ nie skończyła jeszcze 15-tu lat.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Marię i Józefa zaślubili ze sobą Ich rodzice, taki był obyczaj w Izraelu około [/SIZE] 2 tysiące lat temu, że niepełnoletnim dzieciom udzielano ślubu , za zgodą ich rodziców.
[SIZE=14pt]Ślub był ważny, lecz panna młoda dopiero po skończeniu 15-tu lat mogła zamieszkać ze swoim poślubionym mężem.[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]W Ewangelii Łukasza rozdział Pierwszy, a w wierszu 36 anioł powiedział do Maryi: [/SIZE]„A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swojej starości syna” – była to żona Zachariasza”.
[SIZE=14pt]Zachariasz zaś był kapłanem w ósmym oddziale Abiasza i na zmianę z innymi oddziałami kapłanów oddział ten pełnił służbę w Świątyni Jerozolimskiej – Ew. Łukasza rozdział Pierwszy. [/SIZE]
[SIZE=14pt]Warto wiedzieć, że młode Żydówki mogły zamieszkać ze swoimi poślubionymi mężami dopiero po ukończeniu 15-nastu lat, bo tak nakazywało Prawo (Zakon) – Prawo ustanowione przez Mojżesza.[/SIZE]
[SIZE=14pt]W czasach Jezusa, to rodzice poślubiali ze sobą kilkuletnie dzieci i w ich imieniu zawierali pełnoprawne [/SIZE]małżeństwa.
[SIZE=14pt]----------------------------------------------------------------------------------------------------[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt]Nowe Uniwersalne Zasady Wiary Chrześcijańskiej odnalazłem w różnych Bibliach 2014 roku, poprawiłem zaś 30 stycznia 2019 roku !!![/SIZE] [SIZE=14pt] [/SIZE]Mesjasz z Nazaretu zbudował Uniwersalną Religię, a co Mu z niej zrobili kapłani od wartości tak zwanych chrześcijańskich, osądźcie sami ???
[SIZE=14pt]Na przykład: [/SIZE]
[SIZE=14pt]Mesjasz z Nazaretu nauczał, że tylko Ludzie Prawi będą Zbawieni.[/SIZE]
[SIZE=14pt]Dzisiejsi zaś kapłani przed rozdaniem komunii świętej wymyślili następującą formułkę: „Boże nie zważaj na grzechy Nasze, ale na wiarę Naszą którą Wyznajemy !!! [/SIZE]Mieczysław Dębski
[SIZE=14pt]I to ma być prawdziwe chrześcijaństwo???[/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]Wielki Panie Boże ratuj Nas przed takim chrześcijaństwem. Mieczysław Dębski
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
[SIZE=14pt] [/SIZE]
 
Dołączył
17 Luty 2011
Posty
298
Punkty reakcji
3
nierannyptaszek napisał:
Ja uważam, że bóg jest tylko jeden, niezależnie od rasy kolor czy czegokolwiek.
A gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali na osobności: "Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata?"
Na to Jezus im odpowiedział: " Strzeźcie się, żeby was kto nie zwiódł. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd wprowadzą". Ewangelia Mateusza - 24,3 - 5.
 
Do góry