Sprzedam/kupię prace maturalne

chmura07

Nowicjusz
Dołączył
8 Wrzesień 2010
Posty
2
Punkty reakcji
0
Witam. Sprzedam prezentacje maturalna na temat: Język komentatorów sportowych. Prześledź zagadnienie na podstawie prasy i relacji radiowych lub telewizyjnych. Oczywiście wszystko kompletne: praca, plan, bibliografia, pliki audio. Napisana językiem, który łatwo i szybko zapamiętać, czyli tak jak wszyscy by sobie tego życzyli :
Cena 45 z;
Moja ocena na egzaminie 17/20
Pytania można kierować na maila : chmura07@wp.pl
 

pitreek

Nowicjusz
Dołączył
1 Luty 2011
Posty
2
Punkty reakcji
0
Jeśli jest ktoś zainteresowany pracą na temat "Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Omów temat na przykładach ze współczesnej polszczyzny." To czekam na wiadomości, numer GG: 2230771. Zachęcam do wybrania tego tematu, gdyż jest lekki, łatwy i przyjemny, a do tego banalny do przyswojenia, a punkty to punkty, nie ma miejsca na sentymenty. Pełne opracowanie, 18/20 pkt, bibliografia plus plan wypowiedzi (konspekt), prezentacja (3,5 strony), załącznik w formie cytatu.
 

Polski-Bez-Stresu

Nowicjusz
Dołączył
2 Luty 2011
Posty
1
Punkty reakcji
0
Pisanie prezentacji maturalnych!
Fachowo, rzetelnie, szybko!
Ceny na każdą kieszeń!
Treść wystąpienia, konspekt z planem ramowym i bibliografią (literatura podmiotu i przedmiotu)!
Nasze doświadczenie to Twój sukces!

Kontakt:
gg: 26314170
mail: polskibezstresu@wp.plPoniżej wybrane tematy prezentacji.

LITERATURA

1. Artysta jako bohater literacki. Omów, odwołując się do wybranych utworów.
2. Literackie portrety matek. Omów na przykładach utworów z różnych epok.
3. Wpływ państwa totalitarnego na jednostkę, na podstawie „Folwarku zwierzęcego”
i „Roku 1984” Orwella oraz wybranych tekstów zespołu „Dezerter”.
4. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich różnych epok.
5. Funkcje rekwizytów w literaturze (np. jabłko, pierścień, sztylet, korona, fajka). Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
6. Życie i mit. Na wybranym przykładzie ukaż kształtowanie się legendy wokół życia i twórczości pisarza współczesnego.
7. Literatura jako scena artystycznych potyczek jej twórców. Odwołując się do polemiki między konkretnymi autorami, przedstaw jej kulturotwórczy wymiar.
8. Inspiracje wierzeniami ludowymi w literaturze fantastycznej. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych dziel literackich.
9. Różne sposoby funkcjonowania mitu w literaturze polskiej. Rozważ na wybranych przykładach.
10. Topos świata – teatru w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
11. Sarmacki rodowód kultury i obyczajowości Polaków – mit czy rzeczywistość? Odwołaj się do wybranych utworów literatury staropolskiej i współczesnej.
12. Pozycja narratora w literaturze przekazującej prawdę o obozach koncentracyjnych i łagrach. Zinterpretuj jej wpływ na wymowę wybranych dzieł
13. Poeci współcześni - mistrzowie moralnej perswazji. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów.
14. Kreacja bohatera dramatu romantycznego i bohatera dramatu współczesnego ¬dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
15. Polska pieśń narodowa - jej odmiany, funkcje i związki z dziejami narodu. Omów temat na wybranych przykładach.
16. Jednostka wobec zbiorowości w ujęciu twórców dwóch wybranych epok.
17. . Człowiek wobec kultury i natury jako temat literacki podejmowany przez twórców pióra. Omów na dowolnych przykładach.
18. Przeprowadź analizę porównawczą sposobów wykorzystania motywu zbrodni w wybranych przykładach literatury wysokiej i kryminałach.
19. Motyw snu i jego funkcje. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych dzieł literackich.
20. Biografia, autobiografia, dokument. Przedstaw na wybranych przykładach różne rodzaje narracji oraz ich wzajemne relacje.
21. Miłość w okresie wojny i okupacji jako próba przezwyciężenia zła. Omów problem przywołując stosowne dzieła literackie.
22. Koniec świata arystokracji. Przedstaw problem na wybranych przekładach literackich XIX i XX w.
23. Motyw diabla i demona w literaturze polskiej i obcej. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przez siebie przykładów.
24. Rola literatury pięknej w popularyzowaniu myśli filozoficznej. Przedstaw
na wybranych przykładach.
25. Etos w życiu bohatera literackiego – interpretacja zjawiska na co najmniej trzech różnorodnych przykładach.
26. Motyw polskiego emigranta, zesłańca w literaturze różnych epok. Omów
na wybranych przykładach.
27. Biesiady, wesela, bale - przedstaw role motywu w wybranych utworach literatury polskiej.
28. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby kreowania portretów i ich funkcje.
29. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze polskiej. Omów
na wybranych przykładach.
30. Miłość w życiu człowieka –żywioł budujący czy niszczący. Zanalizuj ten problem na podstawie wybranych utworów
31. Bohater tragiczny w literaturze antycznej, romantycznej i współczesnej. Przedstaw na wybranych przykładach
32. Przedstaw motyw domu w literaturze polskiej. Zaproponuj własny wybór utworów
33. Różne portrety matek w literaturze. Omów na przykładach wybranych utworów
34. Obraz Żydów w literaturze polskiej, omów na wybranych przykładach
35. Zaprezentuj motyw wędrówki w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach
36. Przedstaw metamorfozę bohatera i zbadaj jej przyczyny. Omów na wybranych przykładach
37. Rozwój polskiej powieści psychologicznej w I połowie XX w. Przywołaj wybrane przykłady i uzasadnij wybór.
38. Etos rycerski i jego różnorakie echa w utworach literackich różnych epok.
39. Biblia jako przedmiot parafraz, źródło aluzji i stylizacji literackich w różnych epokach.
40. Kreacja przyrody i języka a człowiek w poezji Leśmiana. Zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach.
41. Konflikty pokoleniowe bohaterów literackich. Omów problem na wybranych przykładach literatury polskiej.
42. Cnota jako przedmiot dociekań filozofów i poetów. Interpretując celowo wybrane przykłady tekstów literackich oraz odwołując się do kontekstów filozoficznych, zaprezentuj ewolucję pojęcia.
43. Szekspiryzm polskiego romantyzmu. Zbadaj wpływ dzieł angielskiego dramaturga na oblicze polskiej literatury romantycznej.
44. Reportaż jako dopełnienie literackiego obrazu rzeczywistości. Przedstaw zagadnienie na przykładach dorobku wybranego twórcy.
45. Od Stempowskiego do Stasiuka. Polski esej współczesny i jego twórcy.
46. Od powieści gotyckiej do horroru. Przedstaw ewolucję gatunku, odwołując się do wybranych utworów.
47. Różne obrazy XVII - wiecznej Polski w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza i Jacka Komudy. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
48. Bohater wobec dylematów moralnych wynikających ze zderzenia jednostki z historią. Omów na wybranych przykładach z literatury pięknej.
49. Utopie i antyutopie w literaturze - sposoby kreowania i ich funkcje. Omów na wybranych przykładach.
50. Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.
51. „ Buntuję się więc jestem”. Przedstaw najciekawsze Twoim zdaniem kreacje bohaterów zbuntowanych
52. Zaprezentuj motyw wędrówki w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach.
53. Ojciec jako częsty motyw literacki. Przedstaw różnorodne ujęcia tego tematu na podstawie wybranych utworów.
54. Romantyczna a pozytywistyczna koncepcja patriotyzmu. Przedstaw problem na wybranych przykładach
55. Przedstaw i porównaj różne wizerunki kobiet w literaturze. Zaproponuj własny wybór przykładów
56. Państwo i społeczeństwo - Rosja w oczach pisarzy. Omów problem przywołując stosowne dzieła literackie.
57. Omów istotę realizmu magicznego w literaturze współczesnej (np. G.G. Marquez, O. Tokarczuk, P. Huelle)
58. Literatura jako scena artystycznych potyczek jej twórców. Odwołując się do polemiki między konkretnymi autorami, przedstaw jej kulturotwórczy wymiar.
59. Komizm groteski. Zanalizuj i zinterpretuj wybrane chwyty obecne w twórczości wybranego pisarza.
60. Zaświat przedstawiony” w poezji B. Leśmiana – analiza wybranych utworów.KORESPONDECJA SZTUK

1. Relacje Bóg - człowiek w wybranych dziełach literackich i malarskich średniowiecza i Młodej Polski. Dokonaj analizy porównawczej wybranych przykładów.
2. Motyw ogrodu i jego funkcje. Omów na podstawie różnych tekstów kultury.
3. Muzyka o literaturze, literatura o muzyce – o wzajemnych wpływach i ich kształcie. Omów na wybranych przykładach.
4. Szaleństwo, obłęd w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach
5. Scharakteryzuj i oceń sposób ukazania rodziny w literaturze polskiej i filmie. Omów na wybranych przykładach.
6. Literatura i film wobec holocaustu. Rozwiń temat, przywołując wybrane przykłady.
7. Literackie i filmowe pary kochanków. Scharakteryzuj dowolnie wybranych bohaterów, ukazując ich w
różnych konwencjach artystycznych.
8. Różne ujęcia motywu Sądu Ostatecznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
9. Motyw pożegnania w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Przedstaw i zanalizuj na wybranych przykładach.
10. Obraz Boga lub bogów w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach
11. Różne wizerunki aniołów w literaturze i w malarstwie. Omów na wybranych przykładach
12. Obraz świata Orientu odzwierciedlony w literaturze i malarstwie romantycznym. Przedstaw jego cechy,
odwołując się do wybranych dzieł epoki
13. Wizje zaświatów w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
14. Motyw zbrodni i zła w literaturze i filmie. Przedstaw problem na dowolnych przykładach
15. Różne ujęcia motywu Arkadii w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych
przykładach
16. Obraz rycerza w literaturze i malarstwie. Przedstaw na wybranych przykładach
17. Ludowe obyczaje i obrzędy w literaturze polskiej i w innych dziedzinach sztuki ( np. malarstwie).
Przedstaw na wybranych przykładach
18. Twórcza zdrada… Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacja arcydzieł literatury polskiej – dokonaj omówienia
wybranych dzieł
19. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie, odwołując się do wybranych
przykładów
20. Impresjonizm jako sposób wyrażania emocji w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach
21.Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej ujęcia motywu.
22. Funkcjonowanie motywów antycznych w wybranej epoce. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do literatury i sztuk plastycznych
23. Katedra gotycka jako tekst kultury i źródło artystycznej inspiracji w wybranych utworach literackich.
24. Motyw błazna w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
25. Powstanie narodowe w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
26. Polska i Polacy w różnych tekstach kultury XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
27. Dialog z tradycją romantyczną w literaturze XX wieku i filmie. Omów na wybranych przykładach.
28. Biblijny opis stworzenia świata jako inspiracja twórcza. Przestaw problem odwołując się do literatury, malarstwa oraz filmu.
29. Inspiracje biblijne w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.
30. Inspiracje kulturą góralską w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
31. Kraków w twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Przedstaw na wybranych przykładach.
32. Przyjaźń jako temat literacki i filmowy. Przedstaw na wybranych przykładach.
33. Motyw powstania warszawskiego w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
34. Odwołując się do wybranych przykładów, rozważ problem wpływu literatury na sztuki plastyczne.
35. Związki kultury renesansu z kulturą antyczną. Omów i porównaj.
36. Strój bohaterów dzieł literackich i malarskich XIX wieku jako źródło informacji o jednostkach, środowiskach i epokach. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
37. Literackie inspiracje w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Zanalizuj wybrane przykłady.
38. Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
39. Kreacja świata w twórczości B. Schulza i malarstwie M. Chagala. Analizy porównawczej wybranych dzieł.
40. Motyw maryjny w literaturze i ikonografii. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
41. Motyw pasyjny w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
42. Dramat współczesny i jego realizacja teatralna. Omów zagadnienie w oparciu o znane Ci teksty i ich inscenizacje.
43. Miasto - przestrzeń, która kształtuje człowieka i jego losy. Dokonaj prezentacji na przykładzie jednego wybranego miasta, np. Warszawy, Krakowa, Paryża w różnych dziełach kultury.
44. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem A. Wróblewski, T. Różewicz). Omów i zinterpretuj zjawisko na wybranych przykładach.
45. Przedstaw różne ujęcia motywu tańca w literaturze i filmie. Omów ich funkcje.
46. Kreacja scen batalistycznych w literaturze, malarstwie i filmie. Dokonaj analizy wybranych przykładów.
47. Najsłynniejsze pary miłosne w literaturze i filmie. Omów ich kreację na wybranych przykładach literackich i filmowych.
48. Świat absurdu - nierzeczywiste przedstawienie rzeczywistości. Omów problem odwołując się do literatury i sztuki.
49. Różne ujęcia motywu pożegnania. Zanalizuj wybrane przykłady literackie i filmowe.
50. Postać karierowicza w literaturze i filmie XX wieku. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
51. Surrealizm i oniryzm jako środek wyrazu w literaturze i sztuce. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach dzieł sztuki z danej epoki prądu.
52. Antybohater jako zjawisko obecne w kulturze współczesnej. Omów sposoby kreacji tej postaci i jej funkcje, analizując celowo wybrany materiał rzeczowy z literatury i filmu.
53. Koncepcja piękna w literaturze, malarstwie i architekturze wybranej epoki w kulturze europejskiej. Dokonaj analizy porównawczej dziel.
54. Motyw kozła ofiarnego w literaturze i sztuce. Analiza porównawcza wybranych przykładów.
55. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze i sztuce motywu lotu. Analiza porównawcza wybranych przykładów
56. Błazen jako głupiec i jako mędrzec. Zanalizuj różne wizerunki tej postaci w różnych tekstach kultury.
57. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
58. Motyw wina, uczty i biesiady w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
59. Inspiracje Tolkienowskie w literaturze i sztuce XX i XXI wieku. Rozwiń temat
w oparciu o wybrane teksty kultury.
60. Heroizacja i deheroizacja postaci historycznych w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na wybranych przykładach.

J ĘZYK

1. Język współczesnych piosenek młodzieżowych. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału.
2. Właściwie iloma językami mówimy? O różnych odmianach współczesnej polszczyzny. Analiza zgromadzonego materiału językowego.
3. Język jako zwierciadło kultury narodu. Analiza zgromadzonego materiału językowego.
4. Błąd językowy. Norma. Uzus. Analiza wybranych tekstów prasowych pod kątem poprawności językowej.
5. Zapożyczenia językowe. Na podstawie zgromadzonego materiału omów problem
i oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim.
6. Charakterystyka języka i stylu wybranej epoki literackiej na przykładzie utworów reprezentatywnego dla niej twórcy.
7. Różne środowiska – różne sposoby komunikowania się. Omów na przykładzie wybranego socjolektu.
8. Żargon uczniów Twojej szkoły. Na podstawie zgromadzonego materiału zanalizuj zjawisko i oceń zasięg jego występowania.
9. Listy różnych epok. Porównaj język i styl przykładów epistolografii z dwóch okresów literackich. Wskaż przyczyny różnic słownictwa, frazeologii i składni.
10. Dokonując analizy różnych reklam, wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują.
11. Archaizacja i dialektyzacja w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach
12. Rola frazeologizmów w poezji XX wieku. Przedstaw zjawisko na wybranych przykładach
13. Język doby sarmatyzmu. Omów na przykładzie wybranych tekstów barokowych
14. Zbadaj na konkretnych przykładach funkcjonowanie frazeologii mitologicznej we współczesnej polszczyźnie
15. Językowe sposoby wyrażania uczuć w listach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
16. Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów na wybranych przykładach
17. Scharakteryzuj lokalną prasę pod względem poprawności językowej na przykładzie trzech tytułów
18. Stylizacja modlitewna w literaturze różnych epok. Omów jej cechy na wybranych przykładach
19. Archaizmy w języku literatury staropolskiej. Przedstaw na wybranych tekstach literackich
20. Perswazyjne funkcje języka na przykładach tekstów propagandowych. Omów na wybranych przykładach
21. Opisz język dwóch wybranych postaci życia publicznego. Analiza zgromadzonego materiału językowego
22. Współczesna polszczyzna jako źródło wiedzy o rozwoju języka. Analiza zgromadzonego materiału językowego.
23. Moda językowa. Omów jej różne przejawy we współczesnej polszczyźnie. Analiza zgromadzonego materiału.
24. Manipulacja językowa. Omawiając zjawisko na konkretnych przykładach, wskaż również jego mechanizmy.
25. Omów zjawisko nowomowy, wykorzystując „Rok 1984” G. Orwella oraz wybrane teksty publicystyczne.
26. Etykieta językowa dawniej i dziś. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
27. Stylizacja biblijna w literaturze polskiej różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
28. Życie wyrazów: zmiany znaczeniowe w języku. Omów zagadnienie na podstawie zgromadzonych przykładów.
29. Tabu i magia w języku. Analiza zgromadzonego materiału językowego.
30. Opisz język dwóch wybranych postaci życia publicznego. Analiza zgromadzonego materiału językowego.
31. Język jako zwierciadło kultury narodu. Analiza zgromadzonego materiału językowego.
32. Jakie błędy językowe zauważasz w swoim środowisku? Omów przyczyny
ich powstawania. Analiza zgromadzonego materiału.
33. Tendencje rozwojowe w słowotwórstwie polszczyzny II połowy XXw. Analiza zebranego materiału.
34. Określ funkcję neologizmów w poezji Bolesława Leśmiana.
35. Charakterystyka języka relacji sportowych. Scharakteryzuj zagadnienie na podstawie zgromadzonego materiału.
36. Na podstawie analizy środków stylistycznych przedstaw obraz władzy i systemu politycznego utrwalony w piosenkach lat 70' i 80'.
37. Aluzje literackie i ich funkcje w tekstach piosenek hip - hopowych. Przedstaw i omów na wybranych przykładach.
38. Kicz językowy. Przedstaw i oceń to zjawisko na podstawie analizy zebranego materiału językowego (np. piosenki disco-polo, wierszyki sztambuchowe, harlequiny).
39. Specyfika języka wspólczesnych polityków. Przedstaw i omów charakterystyczne zjawiska językowe.
40. Dawny i współczesny język miłości. Zanalizuj i porównaj środki językowe pełniące funkcję
41. Język dyskusji czatowych w kontekście tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny. Przedstaw i oceń.
42. Dokonaj analizy stylistycznej najdowcipniejszych fragmentów wybranych dzieł, uzasadniając celowość zastosowanej w nich organizacji materiału językowego.
43. Omów i oceń językowy obraz świata na podstawie wybranych utworów Ryszarda Kapuścińskiego.
 

EmiyaShiro

Nowicjusz
Dołączył
1 Marzec 2007
Posty
239
Punkty reakcji
0
Wiek
31
Miasto
Bytom
Znajdzie się za darmo prezentacja "Współczesny język urzędowy. Zanalizuj środki językowe i dokonaj ich oceny pod względem poprawności."

Potrzebują się poduczyć jak to ustrojstwo wygląda =_=

Szukałem w Google, ale wszędzie tylko, kup kup kup i kup... nie będę mówić co o tym myślę...
 

manitou76

Nowicjusz
Dołączył
4 Luty 2011
Posty
1
Punkty reakcji
0
Mam do sprzedania poniższe prace maturalne:

Topos Arkadii w literaturze i sztuce. Przedstaw sposoby jego funkcjonowania, analizując wybrane przykłady.

Literackie portrety ludzi młodych. Scharakteryzuj sposoby ich kreacji w wybranych utworach.

Madonny wielkich mistrzów. Przedstaw funkcjonowanie powyższego motywu w literaturze i sztuce.

Motyw małżeństwa w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Motyw matki w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

Przedstaw najciekawsze według ciebie portrety kobiet w wybranych utworach literackich różnych epok.

Przedstaw różne postawy ludzi młodych wobec otaczającego ich świata, analizując wybrane przykłady.

Różne sposoby kreowania obrazów natury w poezji i malarstwie. Omawiając temat, dokonaj analizy wybranych dzieł.

Wizerunek dziecka w literaturze i sztuce. Scharakteryzuj sposoby jego kreacji, analizując wybrane dzieła kultury.

(dołączona prezentacja)

Prace napisane są przez nauczyciela j. polskiego. Zainteresowanym mogę wysłać plan pracy. Cena pracy 50-70zł. Kontakt:

manitou76@gmail.com. Sprzedający ma wszelkie prawa autorskie do powyższych prac. Mają stanowić pomoc w napisaniu

własnej pracy maturalnej.
 

offyred

Nowicjusz
Dołączył
4 Lipiec 2010
Posty
5
Punkty reakcji
0
Prace maturalne 2011 !!

Witam maturzystów, którzy mają drobne problemy z prezentacją maturalną.
Zajmuje się pisaniem takich prac od paru lat, w ich skład wchodzi: tekst wystąpienia, prezentacja w power point (na życzenie), bibliografia, kartka z cytatami a także plan ramowy.

Termin i szczegóły otrzymania pracy ustalane są indywidualnie, także sama praca pisana jest od podstaw dla każdej osoby. Cena w tym miesiącu od 90zł !!!! W swoim zbiorze posiadam także wiele gotowych prac z poprzednich lat (cena 50zł).

Wszelkie pytania proszę kierować na GG 24357121 lub maila: offyred@tlen.pl
Zapraszam o każdej porze dnia i nocy

!!! ZAWSZE DOSTĘPNA !!!
 

tyska993

Nowicjusz
Dołączył
8 Luty 2011
Posty
3
Punkty reakcji
0
Witam
Sprzedam prace maturalną . Biografia jako klucz do odczytania twórczości Jana Kochanowskiego . Praca była pisana rok temu , sprawdzona przez dwóch polonistów , zdana na 80 % i 100 % 

Praca jest łatwa do nauczenia 

W skład wchodzi:

Bibliografia
Plan ramowy wypowiedzi
Wypracowanie

Naprawde POLECAM

Cena 30zł wysyłka mailem

Mój nr gg 4115561 , zazwyczaj niewidoczna jestem lub mail tyska993@wp.pl
 

Parism

Nowicjusz
Dołączył
9 Luty 2011
Posty
1
Punkty reakcji
0
Witam,

Do sprzedania mam prezentację maturalną na dwa tematy:
1.Scharakteryzuj motyw rozstania i omów jego znaczenie w wybranych dziełach literackich, oraz
2.Przedstaw i omów funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich.

W skład prezentacji wchodzi bibliografia, czyli literatura podmiotu i literatura przedmiotu - bardzo dokładna, dzięki czemu nie trzeba jeździć po bibliotekach i szukać książek, ramowy plan wypowiedzi, czyli wstęp, kolejność prezentowanych argumentów i wnioski, oraz treść prezentacji, a także wskazówki dotyczące przedstawienia prezentacji i przykładowe pytania. Osoby zainteresowane proszę o kontakt na adres e-mail: Parism@interia.eu
 

beduinek

Nowicjusz
Dołączył
9 Luty 2011
Posty
1
Punkty reakcji
0
sprzedam gotowe prace maturalne :
- Ojcowie i dzieci. Omow jak przedstawione sa stosunki pokoleniowe w wybranych utworach literackich
- Dzieci na kartach literatury. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich
-Obraz polskiej wsi w literaturze roznych epok. Przedstaw na wybranych przykladach.
Co roku tematy prac maturalnych sa praktycznie takie same, troche zmienia sie temat, jednak sens jest taki sam. Jesli ktos bylby zainteresowany prosze o kontakt na maila salwus27@o2.pl

Pozdrawiam

P.S Informuje iz, do prac dolaczam takze plany prezentacji.
 

the_fear

Nowicjusz
Dołączył
10 Luty 2011
Posty
1
Punkty reakcji
0
Sprzedam pracę maturalną!!! Temat: Rola fantastyki w dramatach W. Szekspira i w dramatach romantycznych. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
Praca, plan wypowiedzi i biografia. gg.9709193
 

KisiaaMisiaa

Nowicjusz
Dołączył
10 Luty 2011
Posty
4
Punkty reakcji
0
Mam do sprzedania gotowe prezentacje maturalne, każda z nich zawiera pełną pracę oraz konspekt. Prace zostały ocenione na 18-20pkt.. Cena gotowej pracy to 50zł. Mogę także napisać pracę na dowolny temat, cena 60 – 70zł, w zależności od tematu. Kontakt: GG 5994939; tel.: 785735119; email: katarzyna.kasia.misiak@gmail.com
Tematy prac, które już posiadam:
1) Rozważ problem konfliktu młodych ze starymi odwołując się do literatury XIX wieku.
2) „Czarny charakter" w dziejach literackich różnych epok. Na wybranych przykładach omów funkcje bohatera negatywnego.
3) Psychologiczny portret kobiety na przykładzie wybranych utworów literackich.
4) Motyw samotności i jego wpływ na człowieka. Omów na wybranych przykładach.
5)Degradacja człowieka i próby ocalenia człowieczeństwa w systemie totalitarnym. Przedstaw problem na podstawie wybranych utworów literatury polskiej i obcej
6) Porównaj sposoby przedstawienia postaci ojca i jego funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok.
7) Wizerunek zła i złych mocy w literaturze polskiej i obcej. Omów sposób ukazania i rolę w kreowaniu świata przedstawionego na wybranych przykładach literatury różnych epok.
8) "Kreacja dzieci w utworach literackich i plastycznych. Omów zagadnienie na dowolnych przykładach z literatury i sztuki."
9) Wędrujący poeta. Motyw artysty – obieżyświata w twórczości wybranych poetów literatury dawnej i współczesnej. Omów problem na wybranych przykładach utworów literackich z różnych epok.
10) Z kogo się śmiejecie! Z samych siebie się śmiejecie. Zanalizuj funkcję komizmu i satyry na przykładach wybranych tekstów.
11) Ukaż motyw prometejski w literaturze różnych epok.
12) Motyw sądu ostatecznego w literaturze i sztuce.
13) Człowieczeństwo w czasach wojny. Omów problem odwołując się do literatury.
14) Trudne pojęcie tolerancji w literaturze. Wyjaśnij na wybranych przykładach literackich.
 

Madzia310588

Nowicjusz
Dołączył
2 Luty 2010
Posty
512
Punkty reakcji
3
Wiek
32
Mam do napisania prace na mature lekarz to zawód czy powołanie prosze do mnie pisać tu na forum albo na meila Madzia310588@interia.pl szukam kogoś kto napiszę tą pracę nie drogo napewno nie wyżej niż 70 zł
 

pracematuralne2011

Nowicjusz
Dołączył
11 Luty 2011
Posty
2
Punkty reakcji
0
Matura 2011 to bzdura?

Teraz już tak!
Oferuję – pisanie prezentacji maturalnych w bardzo niskich cenach.
Zapewniam kompleksowe wykonanie owej pracy na każdy zaproponowany przez Was temat. W skład prezentacji wchodzi: bibliografia, konspekt, prezentacja plus pomoc oraz kontakt w razie jakichkolwiek pytań odnośnie egzaminu.
Zdawalność 100%, żadna z osób korzystających z moich usług nie reklamowała ich.Możliwość napisania pracy również na inne tematy.
Zapytaj: pracematuralne2011@interia.pl
 
P

pinka1991

Guest
Witam. Mam do zaoferowania dwie prace tanio nawet BARDZO TANIO:
1. „ Dobra żona męża korona ” – zaprezentuj rozmaite obrazy małżonek w literaturze.
-bibliografia
-praca
-prezentacja

2. Postać kobiety w literaturze - jako matki, żony, muzy i kochanki. Omów zagadanienie odwolujac sie do wybranych utworów literackich.
-bibliografia
-praca
-prezentacja

Prosze pisać na maila pinka1991@poczta.fm
 

Macius700

Nowicjusz
Dołączył
26 Maj 2008
Posty
10
Punkty reakcji
0
Sprzedam prezentację maturalną na temat "Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów problem na przykładach wybranych utworów" W skład prezetacji wchodzi treść prezetacji ponad 4*A4 , bibliografia z planem prezentacji , karta cytatów użytych w prezetacji oraz 3 pytania które zdała mi komisja. Ja za tą prezetację uzyskałem 80% możliwych do uzyskania punktów Lektury użyte w tej prezetacji to Makbet , Pan Tadeusz, Lalka i Przedwośnie.
Cena :50zł
Kontakt : Macius700@o2.pl GG: 13452624
 

pracematuralne2011

Nowicjusz
Dołączył
11 Luty 2011
Posty
2
Punkty reakcji
0
Sprzedam prace maturalne ,ponad 500 tematów ,szybko ,sprawnie .ODPOWIEM NA WSZYSTKIE PYTANIA PRACEMATURALNE2011@INTERIA.PL.

Sprzedam prace maturalne ,ponad 500 tematów ,szybko ,sprawnie .ODPOWIEM NA WSZYSTKIE PYTANIA PRACEMATURALNE2011@INTERIA.PL.
 
Dołączył
30 Styczeń 2011
Posty
8
Punkty reakcji
0
Wysyłamy Prezentacje


1. W mailu wpisz DOKŁADNY temat prezentacji (z listy albo swój).
2. Wiadomość wyślij na adres: wysylamyprezentacje@wp.pl
lub GG 26457116
3. Odczekaj max 24h na wiadomość zwrotną.

1. Apokalipsa jako temat inspirujący twórców kultury różnych epok – omów na przykładzie wybranych dzieł literackich i z innych dziedzin sztuki.
2. Przedstaw motyw Apokalipsy, odwołując się do literatury i sztuk plastycznych.
3. Sposoby kreowania Arkadii w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
4. Oblicza bezdomności w literaturze. Omów problem, analizując celowo wybrane utwory z literatury współczesnej.
5. Bohaterki polskich utworów romantycznych. Omów temat, przywołując wybrane postaci literackie.
6. Brzydota jako kategoria estetyczna. Rozważ problem, sięgając po przykłady z literatury, sztuki i filmu.
7. Człowiek wobec totalitaryzmu. Ukaż różne postawy bohaterów literackich na podstawie wybranych przykładów.
8. Człowiek – wieczny pielgrzym. Scharakteryzuj motyw wędrówki na podstawie wybranych dzieł literackich.
9. Degradacja człowieczeństwa i próby jej przezwyciężenia w literaturze współczesnej. Omów wybrane przykłady analizując postawę twórcy wobec problemu.
10. Jak literatura ukazuje skomplikowany proces dojrzewania człowieka? Przedstaw problem, ukazując wybranych bohaterów dzieł literackich.
11. Różne sposoby funkcjonowania motywu domu w utworach Mickiewicza, Orzeszkowej i Dąbrowskiej. Przedstaw temat, analizując wybrane teksty.
12. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów, wykorzystując wybrane utwory.
13. Dzieciństwo – synonim szczęścia i beztroski? Przedstaw różne ujęcia tego motywu w literaturze i sztuce współczesnej.
14. Portret emigranta w literaturze polskiej. Przedstaw na podstawie utworów z dwóch różnych epok.
15. Porównaj wizerunek św. Franciszka w literaturze i sztuce, analizując wybrane teksty kultury.
16. Kreacja gangstera w literaturze i filmie XX wieku. Omówienie na wybranych przykładach.
17. Motyw góry w literaturze i malarstwie. Ukaż jego funkcjonowanie, korzystając z wybranych przez siebie przykładów.
18. Groteskowe spojrzenie na świat w literaturze. Omów zagadnienie odwołując się do wybranych przykładów.
19. Scharakteryzuj gwarę śląską na wybranych przykładach i oceń jej zasięg dawniej i dziś.
20. Artystyczne interpretacje historii w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
21. Humor i groza w dramacie – jego postać i funkcja. Omów na wybranych przykładach.
22. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje humoru w literaturze.
23. Katastroficzne wizje świata w sztuce XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
24. Omów literackie, malarskie i filmowe kreacje kobiet fatalnych. Dokonaj porównania wybranych tekstów kultury i tekstów literackich.
25. Omów wybrane typy portretów kobiecych w literaturze XIX, XX i XXI wieku. Poddaj refleksji ewolucje tych wizerunków.
26. Żart, refleksja, stosunek do świata w wybranych utworach Jana Kochanowskiego.
27. Słynni kochankowie w literaturze różnych epok. Analizując trzy wybrane przykłady literackie, zaprezentuj podobieństwa i różnice w relacjach, jakie łączą bohaterów – kochanków.
28. Literackie pary kochanków. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł.
29. Słynne pary kochanków. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury.
30. Komedia – jej funkcje dydaktyczne i społeczne. Przeanalizuj temat w oparciu o wybrane utwory literackie.
31. Starzy i młodzi – konflikt pokoleń. Omów różne sposoby ujęcia i przedstawiania tego problemu w literaturze wybranych epok.
32. Konflikt między racjami serca i rozumu. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
33. Kostium mitologiczny lub historyczny jako sposób mówienia o problemach Polaków. Omów temat na wybranych przykładach dzieł literackich.
34. Świat obozów koncentracyjnych i łagrów sowieckich a postawy heroiczne? Omów problem, analizując wybrane utwory.
35. Literackie małżeństwa. Uwzględniając kontekst epoki, porównaj różne sposoby funkcjonowania małżeństw
36. Matka w różnorodnych ujęciach twórców literatury i innych tekstach kultury.
37. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych (na wybranych przykładach).
38. Motyw matki w literaturze – analizując wybrane przykłady z literatury XX i XXI wieku zaprezentuj kreacje matek i porównaj ich postawy.
39. Motyw męża i ojca w literaturze. Przedstaw i oceń wybrane przez siebie przykłady z literatury.
40. Metamorfoza bohatera literackiego. Omów temat na wybranych przykładach z literatury XIX i XX wieku.
41. Przedstaw różne wizerunki mężczyzn w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski.
42. Obraz miasta oraz jego wpływ na człowieka zaprezentowany w trzech wybranych powieściach. Opracuj temat na wybranym przez siebie materiale literackim.
43. Miłość macierzyńska jako motyw literacki. Omów na wybranych przykładach.
44. Miłość i nienawiść jako tematy i motywy literackie. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.
45. Miłość i nienawiść jako skrajne postawy bohaterów literackich. Przedstaw konsekwencje przyjęcia prezentowanych postaw.
46. Motyw miłości i nienawiści w literaturze romantycznej. Przedstaw na wybranych utworach.
47. Etos miłości romantycznej w literaturze romantyzmu i dziełach późniejszych epok. Omów problem na wybranych przykładach.
48. Destrukcyjna i twórcza siła miłości w życiu człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych bohaterów literackich i filmowych.
49. Motyw miłości w literaturze różnych epok. Przedstaw to zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.
50. Miłość – przekleństwo czy błogosławieństwo? Omów do jakich refleksji na ten temat, skłania Cię lektura wybranych utworów?
51. Rola miłości w życiu człowieka. Wypowiedz się na wskazany temat, odnosząc się do przykładów literackich.
52. Różne wizje młodości, jej doświadczeń, dążeń w literaturze pięknej. Omów na wybranych przykładach.
53. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tematu młodości w utworach literackich: A. Asnyk „Do Młodych”, M. Hłasko „Ósmy dzień tygodnia”, A. Mickiewicz „Oda do młodości”, S. Mrożek „Tango”.
54. Literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń. Omów zagadnienie, poddając analizie odpowiednio dobrane przykłady z różnych epok.
55. Motywy religijne w literaturze, malarstwie, rzeźbie i filmie. Analiza i interpretacja różnych tekstów literackich i kultury na przykładzie wybranego motywu.
56. Negatywny bohater, czarny charakter. Omów sposoby i cel kreowania tego typu bohaterów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
57. Obozy koncentracyjne i łagry. Omów funkcjonowanie tego tematu w literaturze, analizując wybrane utwory.
58. Obraz piekła w literaturze i malarstwie. Na podstawie różnych epok przedstaw, jakie były jego wyobrażenia.
59. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury różnych epok.
60. Sposób przedstawiania i funkcja postaci fantastycznych. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów kultury (literatura, malarstwo, film).
61. Przedstaw postawy Polaków wobec spraw ojczyzny w literaturze różnych epok. Dokonaj porównania i oceń sposoby kreacji.
62. Postawa prometejska w kreacji wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj temat, analizując wybrane utwory.
63. Różne postawy człowieka wobec okrucieństw wojny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów literatury XX wieku.
64. Praca jako kryterium oceny człowieka – zajmij stanowisko wobec tego poglądu pozytywistów wykorzystując w swoich rozważaniach „Nad Niemnem”, „Przedwiośnie”, „U nas w Auschwitzu”.
65. Na podstawie analizy celowo dobranych przykładów omów i porównaj różne sposoby przedstawiania tematu pracy w literaturze na przestrzeni dziejów.
66. Prawda o człowieku zawarta w mitologii greckiej. Omów temat, analizując archetypy zawarte w wybranych mitach.
67. Przedstaw rolę i symbolikę rekwizytu (przedmiot, rzecz) w wybranych utworach literackich.
68. Omów przyczyny samotności i rolę tego stanu w życiu bohaterów literackich. Wykorzystaj wybrane utwory.
69. Motyw wiernego sługi w literaturze. Scharakteryzuj wybranych bohaterów.
70. Romantyczna i pozytywistyczna koncepcja służenia ojczyźnie. Omów analizując przykłady literackie z tych epok.
71. Ból i cierpienie po stracie bliskiej osoby jako temat literatury. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
72. Udowodnij na wybranych przykładach, że symbolizm to nurt obecny w literaturze i malarstwie Młodej Polski.
73. Widzenie człowieka i świata w twórczości Wisławy Szymborskiej. Rozwiń temat, interpretując wybrane teksty.
74. Wyjaśnij motyw świata nadprzyrodzonego w utworach epoki romantyzmu.
75. Motyw tańca w literaturze polskiej. Omów problem, analizując celowo wybrane teksty z różnych epok. Zwróć uwagę na sposoby wykorzystania i pełnione funkcje.
76. Tatry jako inspiracja twórczości literackiej i malarskiej. Dokonaj analizy porównawczej ujęcia motywu.
77. Żartem i serio o wadach Polaków w literaturze dawnej i współczesnej. Omów na wybranych przykładach.
78. Motyw walki w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok literackich.
79. Porównaj obraz Warszawy ukazany w „Lalce” Bolesława Prusa i w dowolnie wybranym utworze literackim XX wieku.
80. Wierność sobie i wyznawanym wartościom. Zbadaj, w jaki sposób wybrani bohaterowie realizowali ten imperatyw moralny.
81. Arkadia i boląca rzeczywistość – różne sposoby kreowania obrazu wsi w literaturze. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
82. Różne sposoby kreowania obrazu wsi na podstawie „Wesela” i „Chłopów”.
83. Fascynacja bajecznie kolorową wsią w utworach Kasprowicza, Wyspiańskiego i Reymonta. Omów temat, analizując celowo dobrane przykłady.
84. Różne obrazy wsi. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.
85. Porównaj sposoby przedstawiania wsi w literaturze, analizując utwory Sienkiewicza, Wyspiańskiego i Reymonta.
86. Od „Makbeta” do „Jądra ciemności”. Zinterpretuj wybrane teksty literackie i przedstaw problem despotycznej żądzy władzy.
87. Motyw wody i jego sens w wybranych dziełach literackich różnych epok.
88. II wojna światowa w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
89. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować świat wartości.
90. Omów wpływ domu i rodziny na kształtowanie się postawy moralnej wybranych bohaterów literackich.
91. Wpływ wojny na psychikę człowieka. Omów problem, odwołując się do wybranych postaci.
92. Zbrodnia i zbrodniarz. Przedstaw wizerunki oprawców oraz sposób ich prezentowania, odwołując się do wybranych przykładów z literatury polskiej i obcej.
93. Zjawy, duchy, upiory – omawiając temat na dowolnie wybranych przykładach, wyjaśnij funkcje postaci fantastycznych w literaturze.
94. Różne oblicza zła na podstawie przykładów z literatury, malarstwa i filmu.
95. Motyw zła w literaturze i sztuce. Omów sposoby jego ukazywania i ich funkcje na wybranych przykładach.
96. Zmagania człowieka z losem jako sprawdzian jego wartości. Zilustruj problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich. Uzasadnij swój wybór.
97. Bale, przyjęcia, wesela. Przedstaw rolę tego motywu w wybranych utworach literackich.
98. Od herosa do pantoflarza. Analizując wybrane przykłady literackie, omów różnorodne portrety mężczyzn.
99. Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna. Przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy utworów dwóch wybranych epok literackich.
100. Miłość romantyczna w XIX-wiecznej Europie. Rozwiń temat na podstawie trzech tekstów literatury polskiej i obcej.
101. Motyw ogrodu w literaturze, malarstwie i filmie. Porównaj sposoby kreowania i funkcje tego motywu w wybranych tekstach kultury.
102. Rola przyjaźni w życiu człowieka. Omów temat, posługując się wybranymi przykładami literackimi.
103. Sposoby i funkcje przedstawiania motywu przyjaźni. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
104. Leopold Staff – poeta trzech pokoleń. Ukaż, na wybranych przykładach, ewolucję twórczości poety.
105. Czy szczęście w życiu to dar niebios czy wynik działania człowieka? Omów temat, analizując wybrane teksty literackie.
106. Przedstaw różne ujęcia motywu tęsknoty na przykładzie wybranych utworów literackich.
107. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego a „Wesele” Andrzeja Wajdy. Porównaj dramat i jego filmową adaptację.
108. Obrazy wsi i jej mieszkańców utrwalone w literaturze na przestrzenie wieków. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.
109. Na wybranych przykładach dzieł literackich przedstaw różne sposoby realizacji motywu zbrodni.
110. Moralna ocena zdrady i funkcja tego motywu w wybranych utworach.
111. Motywy zwierzęce w literaturze. Przedstaw różne sposoby ich funkcjonowania, dokonując analizy i interpretacji wybranych tekstów.
112. Pożegnania i powroty. Omów sposoby funkcjonowania tego motywu w wybranych dziełach literackich i plastycznych.
113. Wizerunek wampira na przestrzeni wieków w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
114. Na wybranych przykładach literackich zaprezentuj pary kochanków.
115. Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na wybranych przykładach.
116. Omów sposoby ujęcia i funkcje motywu tańca w wybranych tekstach kultury.
117. Różne ujęcia motywu ogrodu w literaturze i malarstwie różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.
118. Omów różne ujęcia motywu cierpienia, odwołując do wybranych przykładów literackich.
119. Literatura faktu. Przedstaw analizę i interpretację tego zjawiska kulturowego XX wieku na dowolnie wybranych przykładach.
120. Porównaj obrazy cierpienia i śmierci w literaturze wybranych epok.
123. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie - omów jego najciekawsze Twoim zdaniem wykorzystania. Scharakteryzuj kryteria oceny, którymi posłużyłeś sie przy wyborze.
124. Motyw wsi w literaturze. Omów sposoby ujęcia tego motywu i jego funkcje, interpretując wybrane utwory z trzech epok literackich.
125. "Od kury domowej" do kobiety demonicznej - literackie portrety kobiet. Przedstaw na różnych przykładach.
126. Zjawy, duchy, sny w literaturze. Omów ich funkcjonowanie odwołując się do utworów wybranej epoki.
127. Na podstawie analizy wybranych utworów przedstaw funkcjonowanie motywu przemijania.
128. Topos arkadii w kulturze europejskiej. Przedstaw różne ujęcia tego motywu, analizując wybrane utwory literackie.
129. Funkcje rekwizytów w literaturze (np. jabłko, pierścień, sztylet, korona, fajka). Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
130. Oblicze zła w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
131. Mit o Ikarze, jego literackie i malarskie przetworzenia. Omów funkcjonowanie, sposoby nawiązań i artystyczne efekty odwołując się do wybranych przykładów.
132. Arkadia, raj, wyspy szczęśliwe... Przedstaw literackie wizje krain szczęścia w wybranych epokach.
133. Elfy, świtezianki i inne zjawy-określ jaką funkcję pełnią one w wybranych przez Ciebie utworach literackich dwóch wybranych epok.
134. Miasto tematem literatury. Przedstaw znane Ci lektury i omów sposób opisu miasta.
135. Przedstaw obraz obozów koncentracyjnych, wykorzystując przykłady literackie, dotyczące tego problemu.
136. Motyw wampira. Omów na wybranych przykładach z literatury i / lub tekstów kultury polskiej i obcej.
137. Monstra, hybrydy, trolle, elfy - efekt twórczej wyobraźni człowieka. Przedstaw i oceń ten świat na kilku wybranych przykładach z rożnych dziedzin sztuki.
138. Poeci o mieście. Na podstawie wybranych wierszy porównaj przedstawione w nich wizje miasta.
139. Omów i porównaj różne sposoby przedstawiania ludzkich zachowań w sytuacjach ekstremalnych ukazane w literaturze XX wieku.
140. Motyw Boga w literaturze- przedstaw na wybranych przykładach na przestrzeni wieków.
141. Literackie i filmowe uosobienie zła. Rozważ zagadnienie, odwołując sie do wybranych tekstów kultury.
142. Scharakteryzuj postawy młodzieży polskiej w czasie II wojny światowej ukazane w literaturze i sztuce.
143. Poeta jako bohater literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
144. Bohaterowie literaccy Stefana Żeromskiego. Ich pasje, dążenia i dylematy w ocenie współczesnego czytelnika. Przedstaw na wybranych przykładach.
145. Koniec i początek- wizja stworzenia świata i jego zagłady w literaturze, malarstwie i filmie. Omów problem, analizując właściwe przykłady.
146. Na podstawie analizy wybranych przykładów literackich z różnych epok przedstaw różne funkcje motywu lustra.
 

shimetsu

Nowicjusz
Dołączył
1 Marzec 2010
Posty
1
Punkty reakcji
0
Sprzedam pracę maturalną. Temat: "Różne obrazy i rola sił nieczystych w literaturze. Omów problem na wybranych przykładach". Maturę zdałam na 100%. Oprócz bibliografii i konspektu na życzenie mogę dopisać jakie otrzymałam pytania dodatkowe do pracy. Wszelkie pytania proszę kierować na maila shimetsu13@gmail.com
 

nati523

Nowicjusz
Dołączył
16 Luty 2011
Posty
3
Punkty reakcji
0
Witam. Mam do sprzedania prace maturalną z języka Polskiego na temat: Wpływ pieniądza na życie bohatera literackiego. Lektury: Skąpiec,Lalka,Kordian. Praca została sprawdzona przez polonistę a na egzaminie oceniona na 90%. cena 50 zł. kontakt nat.ii@onet.eu
 
Dołączył
25 Styczeń 2011
Posty
3
Punkty reakcji
0
SPRZEDAM PREZENTACJĘ MATURALNĄ

Temat: Analizując wybrane utwory literackie porównaj różne koncepcje poety i poezji w romantyzmie.
Praca została oceniona na 100% czyli na 20 pkt., była pisana własnoręcznie, wszystko na podstawie przerabianych lektur.

Co otrzymujesz?
1) Bibliografię (odpowiednio dopasowana do tematu literatura przedmiotu i podmiotu)
2) Ramowy plan wypowiedzi (konspekt jest przygotowany w ten sposób, aby ułatwić wypowiedź na maturze)
3) Prezentacja
4) Cytaty (do korzystania przy zdawaniu).

Cena to 50zł

Kontakt: Iwona0384@interia.pl
 
Do góry