Skocz do zawartości

Witaj!

Zarejestruj się, aby dołączyć do jednej z największych polskich społeczności!

- - - - -

EMERYTURY


 • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
124 odpowiedzi w tym temacie

Janusz

Janusz
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2899 postów
 • PłećMężczyzna

#1 Guest_Nieprzenikniona_*

Guest_Nieprzenikniona_*
 • Goście

Napisano 14 styczeń 2010 - 18:34

WSZYSTKO NA TEMAT EMERYTURY


Emerytury wcześniejsze dla osób urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. i dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r.


Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. zachowują uprawnienia do wcześniejszej emerytury, tj. przyznawanej przed osiągnięciem podstawowego wieku emerytalnego. Dla tych osób nie istnieje żadna data graniczna, do której powinni spełnić warunki uprawniające do wcześniejszej emerytury.

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. również mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, według zasad dotychczasowych. Jednakże warunki wymagane do przyznania tej emerytury dotyczące stażu pracy i wieku powinni spełnić do dnia 31 grudnia 2008 r.


Wcześniejsza emerytura dla osób pozostających ostatnio w ubezpieczeniu pracowniczymKobieta urodzona przed dniem 1 stycznia 1949 r. może przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55 lat, jeżeli udowodniła co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo udowodniła co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy. Natomiast mężczyzna urodzony przed dniem 1 stycznia 1949 r. może przejść na emeryturę po osiągnięciu 60 lat, jeżeli udowodnił co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.

Na podstawie dokonanej z dniem 8 maja 2008 r. zmiany w przepisach art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. ? mężczyzna urodzony przed dniem 1 stycznia 1949 r. może przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat jeżeli udowodnił co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy.

Ponadto wcześniejsza emerytura przysługuje ubezpieczonym, którzy:

* ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz
* w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Z przepisu tego wynika, że ostatnim ubezpieczeniem, jakiemu musiała podlegać przed zgłoszeniem wniosku osoba ubiegająca się o emeryturę musi być ubezpieczenie pracownicze. Warunek pozostawania ostatnio pracownikiem należy uznać za spełniony także wówczas, gdy ubezpieczony ostatnio pobierał: np. zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie (zasiłek) przedemerytalny, jeżeli w okresie poprzedzającym pobieranie tych świadczeń był ubezpieczony jako pracownik.

Nie wymaga się spełnienia warunku pozostawania w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy ubezpieczenia, jeżeli w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę wnioskodawca był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy. Tak więc osoba, która przechodzi z renty na emeryturę nie musi legitymować się sześciomiesięcznym okresem ubezpieczenia pracowniczego, o którym mowa wyżej. W takim przypadku wystarczy jakikolwiek okres ubezpieczenia pracowniczego. Ubezpieczenie pracownicze musi być jednak ostatnim ubezpieczeniem, jakiemu podlegał rencista.

Warunku pozostawania ostatnio w stosunku pracy oraz warunku dotyczącego 6 miesięcy ubezpieczenia pracowniczego w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym nie wymaga się od wnioskodawcy, który podlegał ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy przez cały okres wymagany do przyznania emerytury. Regulacja ta ma więc zastosowanie np. do 55-letniej kobiety, która ostatnio wykonywała np. pozarolniczą działalność gospodarczą, ale udowodniła 30- lub 20-letni (w razie całkowitej niezdolności do pracy) okres ubezpieczenia pracowniczego. W przypadku 60-letniego mężczyzny okres ten wynosi 35 lat lub 25 (przy stwierdzeniu całkowitej niezdolności do pracy).

Kobieta urodzona po dniu 31 grudnia 1948 r. także może przejść na wcześniejszą emeryturę - jednakże najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r. powinna osiągnąć wiek 55 lat oraz do tej daty musi posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 30 lat lub 20 lat w przypadku powstania przed dniem 1 stycznia 2009 r. całkowitej niezdolności do pracy.

Natomiast pozostałe warunki, a więc:

* pozostawanie ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, w ubezpieczeniu pracowniczym, pozostawanie w stosunku pracy przez co najmniej 6 miesięcy w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania
* ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym,

mogą być spełnione po dniu 31 grudnia 2008 r., z tym że należy je spełnić w okresie poprzedzającym zgłoszenie wniosku o emeryturę.

Tak jak zostało to opisane wcześniej - również od kobiet urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., które przez cały wymagany do przyznania emerytury okres 30 lub 20 lat (przy całkowitej niezdolności do pracy) pozostawały w stosunku pracy - nie wymaga się, aby ostatnim tytułem ubezpieczenia było ubezpieczenie pracownicze. Od osób tych nie wymaga się także co najmniej 6-miesięcznego okresu podlegania ubezpieczeniu pracowniczemu w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom społecznym. Warunku tego nie musi także spełnić osoba, która w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę jest uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jednakże w tym przypadku ostatnim ubezpieczeniem musi być ubezpieczenie pracownicze.

Ponadto omawiana emerytura może być przyznana tym kobietom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Istotne jest również to, że nie jest wymagane, aby wniosek o wcześniejszą emeryturę został zgłoszony do dnia 31 grudnia 2008 r. Wniosek ten może być zgłoszony po tej dacie, jednak nie później niż przed dniem ukończenia przez kobietę 60 lat - wówczas emerytura będzie obliczona na dotychczasowych tzw. starych zasadach.

Zgłoszenie wniosku o emeryturę po ukończeniu wieku 60 lat, nawet jeżeli osoba ubezpieczona spełniła warunki do wcześniejszej emerytury do końca 2008 r. ? spowoduje konieczność zastosowania art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, a więc ustalenia wysokości emerytury obliczonej w części według dotychczasowych zasad i w części obliczonej według nowych zasad, o ile osoby te nie przystąpiły do OFE.


Wcześniejsza emerytura dla osób uprawnionych do renty wypadkowej lub z tytułu choroby zawodowejZ możliwości przejścia na taką emeryturę mogą skorzystać wyłącznie osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. Jeżeli osoby te są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem przy wykonywaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, działalności artystycznej lub twórczej, umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo przy wykonywaniu przez osoby duchowne i zakonne czynności religijnych lub czynności związanych z powierzonymi funkcjami duszpasterskimi lub zakonnymi, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy zaistniałym do dnia 31 grudnia 2002 r. albo wskutek choroby zawodowej, mogą przejść na emeryturę:

* kobieta w wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy,
* mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy.Wcześniejsza emerytura dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterzeZasady nabywania prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określają przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm). Natomiast wiek emerytalny, wymagany do nabycia prawa staż pracy oraz rodzaje prac określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 ze zm.).

W wykazach A i B stanowiących załącznik do powołanego rozporządzenia wymienione są rodzaje prac w szczególnych warunkach. Natomiast szczegółowy wykaz stanowisk prac w szczególnych warunkach zawarty jest w zarządzeniach resortowych wydanych przez właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz centralne związki spółdzielcze.

Osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1949 r. po spełnieniu wymaganych warunków mogą przejść na wcześniejszą emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w każdym czasie. Dla tych osób nie istnieje bowiem żadna data graniczna, do której należałoby spełnić warunki, aby uzyskać prawo do takiej emerytury. W innej sytuacji są osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które aby móc przejść na taką emeryturę, warunki dotyczące wymaganego stażu pracy i osiągnięcia obniżonego wieku musiały spełnić do końca 2008 r. Ponadto osoby te mogą skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury jeżeli nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w takim funduszu, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Dla osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. posiadających okresy pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze istnieje jeszcze jedna możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, wynikająca z przepisów art. 184 ustawy emerytalnej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wymienione osoby na dzień 1 stycznia 1999 r. posiadały okres składkowy i nieskładkowy wynoszący dla kobiet co najmniej 20 lat, a dla mężczyzn 25 lat i w tym co najmniej 15-letni (10-letni) okres pracy w szczególnych warunkach to wówczas mogą przejść na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego. Przepis ten odnosi się przede wszystkim do mężczyzn, którzy do 31 grudnia 2008 r. nie spełnili warunku ukończenia niższego wieku emerytalnego. O przyznanie takiej emerytury mogą ubiegać się te osoby, które nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa oraz jeżeli są pracownikami, muszą również rozwiązać stosunek pracy.


Warunki do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterzeWarunki jakie należy spełnić, aby uzyskać prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze są zróżnicowane, a podstawowym kryterium tych różnic jest rodzaj, charakter wykonywanej pracy. Przykładowo: mężczyzna, który był zatrudniony jako kierowca samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony (rodzaj tej pracy jest wymieniony w wykazie A) może przejść na emeryturę w wieku 60 lat jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach. Do tego 15-letniego okresu pracy może być również wliczony każdy inny rodzaj pracy w szczególnych warunkach. Natomiast mężczyzna, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach wymienioną w dziale IV wykazu B np. pracę przy produkcji ołowiu i kadmu oraz przetwórstwie tych metali może przejść na emeryturę w wieku 55 lat jeżeli posiada co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 10-letni okres takiej pracy. Muzyk grający na instrumentach smyczkowych, perkusyjnych oraz klawiszowych przejdzie na emeryturę w wieku 60 lat jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym co najmniej 15-letni okres wymienionej działalności artystycznej.

W niektórych przypadkach prawo do emerytury uzależnione jest od osiągnięcia niższego wieku emerytalnego w czasie wykonywania prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, bądź w czasie innej pracy, do której wykonywania skierowano pracownika ze względów zdrowotnych. Przykładowo warunek ten dotyczy pracowników, którzy wykonywali w hutnictwie prace w szczególnych warunkach wymienione w dziale III wykazu B stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r.Dotychczasowe zasady


Emeryturę obliczaną według dotychczasowych zasad uzyskają - po spełnieniu wymaganych warunków - ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., oraz ubezpieczeni z tzw. średniej grupy wiekowej, a więc urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., którzy spełnili warunki do tzw. wcześniejszej emerytury.

Wysokość emerytury ustalanej według dotychczasowych zasad uzależniona jest od następujących składników: wysokości podstawy wymiaru, uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego, kwoty bazowej, obowiązującej w dacie powstania prawa do świadczenia.

Podstawę wymiaru emerytury stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenie emerytalne, według przepisów prawa polskiego, z okresu kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie.

Ubezpieczony może również wskazać do ustalenia podstawy wymiaru emerytury przeciętną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z okresu 20 lat kalendarzowych dowolnie wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu.

Oprócz wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek do podstawy wymiaru emerytury dolicza się również inne składniki przysługujące ubezpieczonemu (m.in. kwoty zasiłków chorobowych, wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy itp.).
KALKULATOR EMERYTALNY


http://www.money.pl/emerytury/kalkulator/ofe/Źródło:
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=224
http://www.mojaemerytura.zus.pl/Default.asp?id=3

Użytkownik Nieprzenikniona edytował ten post 14 styczeń 2010 - 18:47

 • 0

#2 albo_albo

albo_albo

  Pan i Władca

 • Użytkownik
 • PipPipPipPipPip
 • 2757 postów

Napisano 13 maj 2010 - 19:13

ING rezygnuje z ofe

ING rezygnuje z ubezpieczeń

Grupa ING pozbędzie się biznesu ubezpieczeniowego – zakłada nowa strategia firmy. W jej realizacji ma pomóc Brunon Bartkiewicz, który odchodzi z ING BSK i przenosi się do centrali w Amsterdamie
Najdłużej urzędujący prezesi banków w Polsce: od lewej Bogusław Kott, prezes Millennium od 1989 roku; Józef Wancer, prezes BPH od 2000 roku; Jacek Bartkiewicz, prezes BGŻ od 2002 roku; Sławomir Sikora, prezes City Bank Handlowy od 2003 roku, i Jan Krzysztof Bielecki, prezes Banku Pekao od 2003 roku

Najdłużej urzędujący prezesi banków w Polsce: od lewej Bogusław Kott, prezes Millennium od 1989 roku; Józef Wancer, prezes BPH od 2000 roku; Jacek Bartkiewicz, prezes BGŻ od 2002 roku; Sławomir Sikora, prezes City Bank Handlowy od 2003 roku, i Jan Krzysztof Bielecki, prezes Banku Pekao od 2003 roku

W poniedziałek Grupa ING poinformowała o planowanych zmianach w swojej strukturze – w ciągu czterech lat ma dojść do zupełnego oddzielenia biznesu bankowego od części ubezpieczeniowej i inwestycyjnej, które trafią pod młotek.

– Wszystkie rozwiązania – czy to oferty publiczne, czy sprzedaż inwestorowi zostaną rozważone – głosi poniedziałkowy komunikat ING. To część programu „Powrót do podstaw”, który jest jednocześnie zgodny z rekomendacją władz UE, mówiących o oddzieleniu biznesu bankowego i ubezpieczeniowego.

– Decyzja o podziale firmy nie jest łatwa, ale kryzys pokazał, że wszelkie korzyści z łączenia obu tych działalności mocno się ograniczyły – tłumaczy Jan Hommen, szef grupy ING. Cała ta operacja to pokłosie kryzysu finansowego, w wyniku którego ING dostał wsparcie od rządu holenderskiego w wysokości 10 mld euro. Grupa sprzedała już część aktywów w Europie, Azji i Ameryce Północnej, wycofała się z ekspansji w Chinach. Według uzgodnionego z Komisją Europejską planu ING ma się stać niewielką grupą, skupioną na działalności bankowej w Europie.
Sprzedaż po kawałku

Nie wiadomo, czy nowa spółka, grupująca wszystkie biznesy ubezpieczeniowe grupy, zostanie sprzedana w całości, czy też w kawałkach. O tym, że ta ostatnia możliwość jest realna, świadczy planowana struktura nowej instytucji. Ma ona składać się z pięciu części, zarządzanych regionalnie, a obejmujących dotychczasowe operacje ubezpieczeniowe ING w Beneluksie, Stanach Zjednoczonych, Europie Środkowej, Ameryce Łacińskiej i Azji.

W 2008 r. łączne przychody firm ubezpieczeniowych ING w całej Europie ze składek wyniosły ponad 10 mld euro, z czego 76 proc. przypadło na Beneluks. Resztę (prawie 2,5 mld euro) wypracowali ubezpieczyciele z pozostałych krajów europejskich w tym: Bułgarii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Polski, Rumunii, Rosji, Słowacji, Turcji i Węgrzech. Do tego trzeba doliczyć około 2 mld euro ze wzrostu aktywów funduszy emerytalnych. Łącznie w sektorze życiowym i emerytalnym ING ma w naszym regionie już 8,6 mln klientów (wobec 7 mln w 2007 roku), a ten wzrost ma swoje źródła głównie w segmencie emerytalnym, szczególnie w Rumunii. W 2008 roku ING dopiął też transakcję zakupu (za 110 mln euro) tureckiego funduszu emerytalnego, w którym gromadzenie pieniędzy jest dobrowolne.
Co z Polską

Polska w 2008 roku dostarczyła połowę zysków z naszego regionu i jest jednym w ważniejszych elementów grupy w naszym regionie. Grupa ING w Polsce to potentat w sektorze emerytalnym i ubezpieczeń na życie. – Polskie spółki ING, razem z innymi spółkami ubezpieczeniowymi grupy ING, mogą zmienić właściciela w ramach oferty publicznej lub sprzedaży bezpośrednio innej firmie. Kontynuujemy naszą normalną działalność i realizację naszej wcześniej wypracowanej strategii – mówi DGP Tomasz Bławat, prezes ING Usługi Finansowe.
Odchodzi Bartkiewicz

Jednym z elementów strategii rozdziału działalności ubezpieczeniowej od bankowej jest rezygnacja Brunona Bartkiewicza z kierowania ING Bankiem Śląskiem. Bartkiewicz od początku stycznia skoncentruje się na rozwoju ING Direct (internetowy bank oferujący głównie konta oszczędnościowe i kredyty hipoteczne) w czterech krajach europejskich. Dla prezesa ING BSK będzie to właściwie powrót – od 2000 do 2004 roku pełnił już funkcję dyrektora generalnego i członka zarządu ING Direct.

Analitycy dobrze oceniają prezesa Bartkiewicza, ale jego odejście nie wzbudziło większych emocji. – Z racji tego, że w polskich bankach, poza nielicznymi przypadkami, zarządy realizują strategie grup, trudno przywiązywać dużą wagę do tego typu ruchów – mówi jeden z analityków bankowych. I zapewne nowy prezes niewiele zmieni w sposobie działania ING w Polsce, które kładzie duży nacisk na pozyskiwanie depozytów i jednocześnie ostrożnie prowadzi politykę kredytową.

– Moim zdaniem następca powinien kontynuować obecną strategię. Na pewno można poprawić stronę kosztową, ING BSK wypada w tej kwestii gorzej w porównaniu z konkurencją – mówi Marta Czajkowska, analityk KBC Securities. Ogłoszona w poniedziałek strategia podzielenia ING nie powinna zdaniem analityków wpłynąć na działalność ING BSK. – Działalność bancaassurance w tej instytucji nie była jakoś mocno rozwinięta, więc wiele się nie zmieni – mówi jeden z analityków.

Ubezpieczenia ING w Polsce

We wrześniu tego roku OFE ING zdobył pozycję lidera pod względem liczby klientów (prawie 2,9 mln osób), a jest wiceliderem pod względem liczby aktywów (40,7 mld zł). Towarzystwo ubezpieczeń na życie to po półroczu trzeci operator, jeśli mierzyć poziomem rezerw techniczno ubezpieczeniowych (7,4 mld zł, co daje 11-proc. udział w rynku). Pod względem zebranych składek jest to obecnie drugi gracz na rynku, z przychodami 1,55 mld zł, co daje 9,4 proc. udziału w sektorze. Jest to efekt dużej sprzedaży ubezpieczeń ze składką jednorazową, czyli tzw. polis inwestycyjnych, które dały aż 64 proc. przychodów ubezpieczyciela. I choć zgodnie ze standardami rachunkowości stosowanymi przez Holendrów takie przychody nie są klasyfikowane jako składki ubezpieczeniowe, to jednak odnotowali oni 542 mln euro przychodów z tego tytułu.


jedna rada dobrze jest zmieniać ofe co dwa 3 lata gdyż przy każdym przejściu z ofe do ofe kolejne ofe odzyskuje zaległe składki z ZUS może niewiele ale zawsze te kilkadziesiąt do kilkuset złotych więcej na składce OFE która jest dziedziczna oraz która daje lepsze wyniki niż ZUS :) nikogo nie faworyzuje ale dla zainteresowanych polecam lekturę w internecie albo zapoznanie się z tym (gazeta prawna, money.pl)
 • 0

#3 alfredP

alfredP

  Nowicjusz

 • Piaskownica
 • Pip
 • 13 postów

Napisano 10 czerwiec 2010 - 21:08

A może ktoś jest w stanie podpowiedzieć które OFE wybrać i na co powinienem zwrócić uwagę... to pierwsza taka moja decyzja więc chciałbym dokonać właściwego wyboru...
 • 0

#4 kometon

kometon

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 203 postów

Napisano 29 czerwiec 2010 - 13:02

Solidna firma, pewna, z polskim kapitałem, z doświadczeniem w inwestowaniu itd. Może Złota Jesień?
 • 0

#5 alfredP

alfredP

  Nowicjusz

 • Piaskownica
 • Pip
 • 13 postów

Napisano 29 czerwiec 2010 - 16:46

Solidna firma, pewna, z polskim kapitałem, z doświadczeniem w inwestowaniu itd. Może Złota Jesień?


Właśnie rozważam PZU bo doświadczenie na polskim rynku i stabilność są dla mnie najważniejsze
 • 0

#6 chityna

chityna

  Nowicjusz

 • Użytkownik
 • Pip
 • 87 postów

Napisano 29 czerwiec 2010 - 20:10

No to skoro są najważniejsze to nie ma na co czekać. Nie wahaj się już bo w końcu nie zdążysz. Ja też to wybrałam, z podobnych powodów jak ty :)
 • 0

Janusz

Janusz
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2899 postów
 • PłećMężczyzna

#7 Guest_magiczna_*

Guest_magiczna_*
 • Goście

Napisano 30 czerwiec 2010 - 19:54

Wybieraj wybieraj, bo jak Ci wylosują jakąś dziwną firmę, to będzie bieda :)
 • 0

#8 alfredP

alfredP

  Nowicjusz

 • Piaskownica
 • Pip
 • 13 postów

Napisano 30 czerwiec 2010 - 20:30

Już po :) odwiedziłem ich stronę www.pzuofe.pl i wszystko załatwiłem to czego dowiedziałem się w trakcie rejestracji na stronie tylko mnie utwierdziło w mojej decyzji... dają możliwość podglądu w systemie co dzieje się ze zgromadzonymi przeze mnie środkami ... może na początku będzie tego mało ale na starość... mam nadzieję, że będzie na coś popatrzeć
 • 0

#9 Guest_magiczna_*

Guest_magiczna_*
 • Goście

Napisano 02 lipiec 2010 - 18:36

No, łatwy dostęp do środków to chyba najważniejsza sprawa w OFE, także dobrze że to oferują
 • 0

#10 kometon

kometon

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 203 postów

Napisano 06 lipiec 2010 - 11:16

A dla odprężenia proponuję połączyc temat OFE i wyciągnąc ręce po konkrente nagrody. http://www.facebook.com/ofeusz
 • 0

#11 kometon

kometon

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 203 postów

Napisano 24 sierpień 2010 - 11:20

Dobra emerytura to oszczędzanie nie tylko w OFE, ale w kilku miejscach, chociażby poprzez produkty łączące ubezpieczenie z oszczędzaniam. Plan na swoje przyszłe życie miec warto.
 • 0

Janusz

Janusz
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2899 postów
 • PłećMężczyzna

#12 lasiczka_poznan

lasiczka_poznan

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 404 postów

Napisano 24 sierpień 2010 - 12:34

ja nie wierze w emeryture. mysle ze kazdy z nas powinien miec swiadomosc ze nasza emerytura bedzie zgromadzony przez nas majatek. nie licze na zus, ofe itd
 • 0

#13 aleks652

aleks652

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 151 postów

Napisano 25 sierpień 2010 - 13:20

@lasiczka_poznan I słusznie. ostatnio czytałam, że 2060 roku, czyli jak ja będę na emeryturze już w ogóle nie będzie kasy... Ciekawe ile ZUS-ów zdążą do tego czasu wybudować :przestraszony:
 • 0

#14 apra

apra

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • PipPipPip
 • 968 postów

Napisano 02 wrzesień 2010 - 11:20

ja nie wierze w emeryture. mysle ze kazdy z nas powinien miec swiadomosc ze nasza emerytura bedzie zgromadzony przez nas majatek. nie licze na zus, ofe itd

To jak oszczędzasz na emeryturę, tez masz Plan na życie?
 • 0

#15 fionka_

fionka_

  Nowicjusz

 • Piaskownica
 • Pip
 • 1 postów

Napisano 14 grudzień 2010 - 13:52

ZUS emerytura ma zagwarantować nam jedyne minimum, fundusze z OFE to także kropla w morzu potrzeb, dlatego istnieje jeszcze trzeci filar. 3 filar jest nieobowiązkowy, a z tego co jest dobrowolne rzadko korzystamy.
Tylko my sami jesteśmy w stanie zagwarantować sobie wyższą emeryturę. Inwestycja w IKE to naprawdę dobre rozwiązanie. Dzięki zwolnieniu Indywidualnego konta emerytalnego z podatku dochodowego możemy uzyskać zdecydowanie większe zyski niż w przypadku zwykłych oprocentowanych kont. Możemy mieć tylko jedno indywidualne konto emerytalne, a pieniądze tam lokowane można wypłacić dopiero przed wiekiem emerytalnym, IKE jest dziedziczone.

Oszczędzając w IKE można na kilka sposobów, mogą to być: fundusze inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, zakłady ubezpieczeń, banki.

Im wcześniej zaczniemy odkładać nawet niewielkie kwoty na emeryturę tym większe zyski osiągniemy w przyszłości, już teraz zadbaj o swoje godne życie na emeryturze.

Dowiedz się więcej: http://www.godna-emerytura.pl
 • 0

#16 lasiczka_poznan

lasiczka_poznan

  Bywalec

 • Użytkownik
 • PipPip
 • 404 postów

Napisano 22 grudzień 2010 - 13:44

za 40 lat jak przejde na emeryture to pewnie nic juz nie zostanie z odlozonych przeze mnie pieniedzy. system peknie w koncu. gdybym mogla dobrowolnie zrezygnowac z tego to tak bym zrobila
 • 0

#17 Guest_Dorka123_*

Guest_Dorka123_*
 • Goście

Napisano 03 styczeń 2011 - 15:57

niedługo losowanie, kto jeszcze nie wybrał OFE ręka do góry ;) i dlaczego tak? wysokość naszej emerytury może zależeć od tego, jakie OFE wybierzemy...
 • 0

#18 Guest_libelule_*

Guest_libelule_*
 • Goście

Napisano 04 styczeń 2011 - 19:17

przy wyborze OFE dobrze jest się kierować rankingami z długich okresów (3 lata powiedzmy, albo od początku działalności nawet), bo przedstawiciele poszczególlnych funduszy często przedstawiaja tylko krótkie, najkorzystniejsze dla danego funduszu okresy. Tutaj jest wg mnie dobry ranking, z którego korzystam, bezstronny: www.centrumofe.com
 • 0

#19 Guest_Dorka123_*

Guest_Dorka123_*
 • Goście

Napisano 04 styczeń 2011 - 19:25

no... całkiem spoko, ja często sprawdzam na gazecie i money, bo raczej też są bezstronni, jak sądzę ;)
 • 0

Janusz

Janusz
 • Użytkownicy
 • PipPipPipPipPipPip
 • 2899 postów
 • PłećMężczyzna

#20 apra

apra

  Stały bywalec

 • Użytkownik
 • PipPipPip
 • 968 postów

Napisano 05 styczeń 2011 - 10:11

No nie tylko bo możemy sobie oszczędzać na emeryturę inwestując w plan na życie, jest bardzo elastyczny więc każdego stać na taka formę oszczędzania.
 • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0